PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 3


ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

 

Inwestor w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia projektu powinien przystąpić do realizacji robót. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne Inwestor może wybudować samodzielnie lub zlecić wybranemu przez siebie wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć w siedzibie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót.

Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu zagospodarowania terenu z widocznym uzgodnieniem Spółki.

W przypadku montażu opaski/trójnika z zasuwą, termin wykonania wcinki należy dodatkowo uzgodnić z Kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W przypadku braku uzgodnienia Spółka ma prawo do korekty zaproponowanych terminów w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

W przypadku zmiany uzgodnionego terminu wykonania wcinki Inwestor/Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w BOK lub bezpośrednio powiadomić Kierownika ZWiK i Kierownika Działu Inwestycji i Remontów.


POZOSTAŁE KROKI