GOSPODARKA ENERGETYCZNA

Zbiornik biogazu

Osady wstępny i nadmierny poddawane są procesom fermentacji w dwóch komorach fermentacyjnych. Produktem fermentacji tych osadów jest biogaz. Oczyszczanie biogazu ze związków siarki odbywa się w odsiarczalni, działającej z wykorzystaniem rudy darniowej służącej jako adsorbent. Zasada działania złoża opiera się na reakcji siarkowodoru z uwodnionymi tlenkami żelaza zawartymi w złożu i tworzeniu w wyniku ciągu reakcji chemicznych siarczku żelaza (FeS). Reakcja adsorpcji chemicznej zachodzi z uwolnieniem ciepła, co powoduje nagrzewanie złoża, szybkość przepływu gazu przez złoże musi, zatem być odpowiednio dobrana, aby nie dopuścić do zbytniego nagrzewania. Ruda umieszczona jest w koszach, przez które przepływa biogaz. Całkowita objętość złoża wynosi 8 m3.

Biogaz magazynowany jest w dwupowłokowym zbiorniku gazu o pojemności 780 m3. Obydwie powłoki zbiornika są wykonane z materiałów polimerowych. Membranę zewnętrzną stanowi wzmacniane tworzywo z tkaniny poliestrowej i PVC, natomiast membrana wewnętrzna wykonana jest z tworzywa poliestrowego powlekanego PVC i lakierem akrylowym. Na szczycie membrany wewnętrznej znajduje się balast regulacyjny w postaci płyty metalowej umożliwiający sprawną pracę podczas napełniania i opróżniania zbiornika oraz uniemożliwiający niekontrolowane złożenie konstrukcji. Biogaz magazynowany jest w zbiorniku pod cieśnieniem roboczym do 200 mm H2O. Napełnianie i opróżnianie zbiornika zewnętrznego powietrzem (jest on cały czas stojący) w odróżnieniu od wewnętrznego, który się składa przy spadku ilości magazynowanego gazu, odbywa się przy użyciu zewnętrznej dmuchawy.

Ilość wytworzonej
energii elektrycznej
w poszczególnych
latach

Oczyszczony w odsiarczalni i zmagazynowany w zbiorniku biogaz przesłany jest rurociągiem podziemnym poprzez tłocznię biogazu do budynku w kotłowni i tam spalany w dwóch agregatach kogeneracyjnych lub dwóch kotłach wodnych o mocy ok. 400 kW energii cieplnej każdy. Podczas pracy, każdy z agregatów kogeneracyjnych wytwarza energię elektryczną o mocy 180 kW, oraz ok. 270 kW energii cieplnej. Produkcja energii dwóch agregatów pokrywa większą część zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni. Ciepło odzyskane ze spalin i chłodzenia agregatu zużywane jest na cele technologiczne głównie do utrzymywania stałej temperatury w komorach fermentacyjnych, a także do ogrzewania pomieszczeń. Ciepło w sezonie zimowym i przejściowym wykorzystane jest w 100%, natomiast w sezonie letnim, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną w oczyszczalni spada, nadmiar ciepła jest oddawany w chłodnicy wentylatorowej. W przypadku awarii instalacji bądź sporadycznych nadwyżek produkcji, uruchamiana jest pochodnia spalająca biogaz.

W 2009r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z biogazu z oczyszczalni ścieków.