PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reklamacji dotyczących świadczonych przez Spółkę usług.
2. Zgłoszenia reklamacyjne powinny zawierać:
       a. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
       b. przedmiot reklamacji,
       c. uzasadnienie,
       d. informacje, co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację (nr telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail).
3. Zgłoszenia reklamacyjne powinny mieć formę pisemną i powinny być złożone:
       a. w formie korespondencyjnej na adres:
           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.
           ul. gen. W. Sikorskiego 14
           16-400 Suwałki
       b. formie zgłoszenia na adres e-mail:
           sekretariat@pwik.suwalki.pl
       c. osobiście w Biurze Obsługi Klienta (stanowisko 3 i 4) w siedzibie Spółki przy ul. gen. W. Sikorskiego 14 w Suwałkach.
4. Spółka powiadomi zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji i sposobie rozstrzygania ewentualnych spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu.
5. W przypadkach odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków lub odcięcia dostawy wody, zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok