Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej www.pwik.suwalki.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.pwik.suwalki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwik.suwalki.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.01.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Do oceny poziomu dostępności strony dla osób niepełnosprawnych skorzystano z dostępnych narzędzi:

Niezgodności lub wyłączenia, które występują na stronie:
  • Nie wszystkie zamieszczone pliki PDF mogą być odczytywane, w całości poprawnie przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących. Zależy to od używanych urządzeń OCR.
  • Poprzez bieżące prace redaktorskie i aktualizację strony może wystąpić brak alternatywnych opisów i tytułów zdjęć i obrazków.
  • W treści strony mogą wystąpić linki, które nie posiadają zadeklarowanych tytułów.
  • Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych nie otwierają się w tym samym oknie.
Redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Ogólne zasady używania skrótów klawiszowych:
  • CTRL+U - otwiera/zamyka menu opcji dostępności strony WCAG 2.1
  • TAB - zaznacza kolejny podlinkowany element
  • TAB+SHIFT - jednoczesne wciśnięcie przycisków zaznacza poprzedni podlinkowany element
  • ENTER - przenosi nas do podlinkowanej treści/podstrony
  • Strzałki przyciski - do nawigacji można użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/następny element
Przejścia do konkretnych sekcji witryn
Każde kolejne naciśnięcie przycisku TAB zaznacza następny element. Jeśli chcemy przejść do wybranego obszaru strony, należy wcisnąć ENTER. Jeśli pominąłeś obszar, do którego chciałeś wejść, można wrócić poprzez naciśnięcie SHIFT+TAB. Wówczas zaznaczony zostanie poprzedni element.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Krupiński, adres e-mail akrupinski@pwik.suwalki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu +48 798 915 882. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 
Dostęp do budynku biurowego i Biura Obsługi Klienta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Biuro Obsługi Klienta mieści się na parterze, a zewnętrzne podjazdy umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim na parter budynku. Dodatkowo osoby niepełnosprawne mogą liczyć na życzliwość pracowników, którzy chętnie pomogą im załatwić pilną sprawę. W przyszłości przewidujemy montaż automatycznych mechanizmów otwierania drzwi do BOK w celu usprawnienia komunikacji oraz wydzielenia miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do naszego biura można przyjść z psem przewodnikiem

Nie oferujemy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.