OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni ścieków oddanej do użytku w 1986 roku. W latach 1993-1995 dokonano jej modernizacji i rozbudowano ciąg technologiczny części ściekowej, wprowadzając biologiczną defosfatację (z okresowym wspomaganiem chemicznym), nitryfikację i denitryfikację. W latach 1999-2000 przeprowadzono modernizację gospodarki osadowej.

Ścieki dopływają z terenu całego miasta oraz kilku pobliskich wsi do oczyszczalni grawitacyjnie. Z terenów nieskanalizowanych ścieki dowożone są do oczyszczalni taborem asenizacyjnym. Dodatkowo na terenie miasta Suwałki rozmieszczonych jest 10 przepompowni ścieków, które umożliwiają przepływ tam, gdzie różnica poziomów nie pozwala na dopływ grawitacyjny ścieków. Na terenie oczyszczalni następuje usuwanie skratek, które po odsączeniu na prasie wywożone są na kompostownię na składowisko balastu. Kolejnym etapem jest usuwanie piasku w piaskowniku poziomym. Dalej ścieki kierowane są na osadniki wstępne, celem wydzielania z nich łatwoopadającej zawiesiny. Po przepłynięciu przez osadniki wstępne, ścieki dopływają do komór defosfatacji a następnie wpływają do komór nitryfikacji i denitryfikacji, w których zachodzą procesy usuwania węgla organicznego, azotu i fosforu. Następnie mieszanina osadu i oczyszczonych ścieków wpływa do osadników wtórnych, gdzie wydzielony zostaje osad. Część osadu jako osad powrotny poprzez komorę wstępnej defosfatacji osadu, zawracany jest do komór osadu czynnego. Część jako osad nadmierny kierowana jest na zagęszczarkę, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Czarna Hańcza. Osady udostępniane są także rolnikom i służą do nawożenia pól pod uprawę zbóż, rzepaku, szkółek drzew oraz do rekultywacji gruntu.

Osady wstępny i nadmierny poddawane są procesom fermentacji w dwóch komorach fermentacyjnych. Produktem fermentacji tych osadów jest biogaz. Po oczyszczeniu z siarkowodoru w odsiarczalni, biogaz wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energię elektryczną wytworzoną przez dwa agregaty prądotwórcze wykorzystuje się na potrzeby oczyszczalni. Natomiast ciepło uzyskane ze spalania gazu zużywane jest do celów technologicznych i ogrzewania obiektów oczyszczalni.