Terminy wydawania warunków technicznych

    Zgodnie z art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
    1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączeni do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
    2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo może przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
Obowiązuje od 20 września 2021 r.