CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Bank PEKAO S.A.

43 1240 5211 1111 0000 4927 3977

 

Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.

 

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta suwałki od 14 czerwca 2018 r.

       Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" decyzją nr BI.RET.070.620.2018.IT z dnia 8 maja 2018 roku i postanowieniem nr BI.RET.070.602.1.2018.IT zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Suwałki na okres 3 lat z podziałem na okresy obowiązywania. Taryfy dotyczą usług wodnych realizowanych dla odbiorców usług Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
       Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i za odprowadzenie ścieków obrazują poniższe tabele:

 

L.p. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek oplat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 1 Cena wody (zł/m3) 2,85 zł/m3 2,98 zł/m3 3,06 zł/m3

 

L.p. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek oplat za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj cen W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa 1 Cena ścieków (zł/m3) 4,40 zł/m3 4,47 zł/m3 4,51 zł/m3

       Stosownie do art. 24 f ust. 1 ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ogłoszenie w BIP Wód Polskich zostało opublikowane w dniu 06.06.2018 r.
       Okres obowiązywania taryf należy rozumieć:

  • W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2018 r. do 13 czerwca 2019 r.
  • W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2019 r. do 13 czerwca 2020 r.
  • W okresie od  25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf - od 14 czerwca 2020 r. do 13 czerwca 2021 r.

jednostkowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych określone są w poniższych tabelach

Stawki opłat w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy  

 
Lp.
 
Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki
Wartość dopuszczalna Stawka jednostkowa za przekroczenie wartości dopuszczalnej
GRUPA WSKAŹNIKÓW PODSTAWOWYCH
1 Biologiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 określona w umowie 0,56 zł/kg
2 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT-Cr określona w umowie 0,30 zł/kg
3 Zawiesiny ogólne określona w umowie 0,90 zł/kg
4 Azot ogólny określona w umowie 4,17 zł/kg
5 Azot amonowy określona w umowie 6,34 zł/kg
6 Fosfor ogólny określona w umowie 25,41 zł/kg
7 Chlorki określona w umowie 4,87 zł/kg
8 Siarczany określona w umowie 4,87 zł/kg
9 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100  mg/l 100,00 zł/kg
10 Zawiesiny łatwo opadające 10 ml/l 3,00  zł za 1 litr
 
Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Wartość dopuszczalna
[mg/l]
Stawka jednostkowa za przekroczenie wartości dopuszczalnej
POZOSTAŁE WSKAŹNIKI, W TYM SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 0 1 255,95 zł/kg
2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 0 1 255,95 zł/kg
3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 0 1 255,95 zł/kg
4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 0 1 255,95 zł/kg
5 Aldryna (C12H8Cl6) 0 1 255,95 zł/kg
6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 0 1 255,95 zł/kg
7 Endryna (C12H8Cl6O) 0 1 255,95 zł/kg
8 Izodryna (C12H8Cl6) 0 1 255,95 zł/kg
9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 3 1 151,66 zł/kg
10 Pentachlorofenol (PCP) [2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 2 1 151,66 zł/kg
11 Heksachlorobenzen (HCB) 3 1 151,66 zł/kg
12 Heksachlorobutadien (HCBD) 3 1 151,66 zł/kg
13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 2 1 151,66 zł/kg
14 1,2-dichloroetan (EDC) 2,5 1 151,66 zł/kg
15 Trichloroetylen (TRI) 1 1 151,66 zł/kg
16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1 1 151,66 zł/kg
17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 2 1 151,66 zł/kg
18 Kadm 0,4 1 151,66 zł/kg
19 Rtęć 0,1 1 151,66 zł/kg
20 Insektycydy 0,1 1 151,66 zł/kg
21 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 1 863,43 zł/kg
22 Antymon 0,5 863,43 zł/kg
23 Arsen 0,5 863,43 zł/kg
24 Chlor wolny 1 863,43 zł/kg
25 Chlor całkowity 4 863,43 zł/kg
26 Cyjanki wolne 0,5 863,43 zł/kg
27 Chrom+6 0,2 863,43 zł/kg
28 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 1,5 863,43 zł/kg
29 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 1 863,43 zł/kg
30 Miedź 1 863,43 zł/kg
31 Nikiel 1 863,43 zł/kg
32 Ołów 1 863,43 zł/kg
33 Siarczki 1 863,43 zł/kg
34 Srebro 0,5 863,43 zł/kg
35 Aldehyd mrówkowy (formaldehyd) 0,5 691,02 zł/kg
36 Chrom ogólny 1 691,02 zł/kg
37 Bar 5 691,02 zł/kg
38 Beryl 1 691,02 zł/kg
39 Bor 10 691,02 zł/kg
40 Cyjanki związane 5 691,02 zł/kg
41 Cynk 5 691,02 zł/kg
42 Cyna 2 691,02 zł/kg
43 Kobalt 1 691,02 zł/kg
44 Molibden 1 691,02 zł/kg
45 Selen 1 691,02 zł/kg
46 Tal 1 691,02 zł/kg
47 Tytan 2 691,02 zł/kg
48 Wanad 2 691,02 zł/kg
49 Fenole lotne (indeks fenolowy) 15 460,65 zł/kg
50 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 15 460,65 zł/kg
51 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 20 460,65 zł/kg
52 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 15 460,65 zł/kg
53 Rodanki 30 460,65 zł/kg
54 Fluorki 20 263,25 zł/kg
55 temperatura 35 ºC 0,66 zł  za jeden m3
za każdy stopień przekroczenia
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość
o mniej niż o 5 ºC
1,32 zł  za jeden m3
za każdy stopień przekroczenia
za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość
o 5 ºC i więcej
56 Odczyn pH 6,5 – 9,5 1,32 zł za jeden m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH
3,30 zł za jeden m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o  0,5 pH do 1,5 pH
6,58 zł za jeden m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH
12,76 zł za jeden m3
za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej  niż  2,5 pH

Do stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Decyzja nr BI.RET.070.620.2018.IT
Postanowienie BI.RET.070.620.1.2018.IT