JAKOŚĆ I SKŁAD WODY

Wyniki badań fizykochemicznych wody
Badania wykonano w dniu 17.07.2018 r.

Kod próbki 576/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Jon amonu (stężenie amonowego jonu) mg/l mniej niż 0,18 0,50
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5 (ph 7,7) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2)
3 Stężenie jonów wodoru pH - 7,5 (pomiar w temp. 21,4oC) 6,5 - 9,5
4 Mętność NTU mniej niż 0,20 1
5 Przewodność elektryczna (właściwa) µS/cm 540 (pomiar w temp. 21,8oC) 2.500
6 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
7 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
8 Mangan µg/l mniej niż 8.0 50
9 Żelazo µg/l mniej niż 50 200

 
Wyniki badań mikrobiologicznych
Badania wykonano w dniu 17.07.2018 r.

Kod próbki 576/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 p. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h inkubacji jtk nie wykryto bez nieprawidłowych zmian2)

Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach
Próbkę wody pobrano w dniu 20.06.2016 r.

Oznaczany parametr Metoda oznaczania Oznaczone stężenia
aktywności
i niepewności
Jednostka Wartości odniesienia
i dokument
Stężenie radu226Ra PB-08/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
<8(*) mBq/dm3 500: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radu228Ra PB-04/LHR/HR.
ed. 02 z 11.02.2008 r.
<20(*),(**) mBq/dm3 200: (Rozp. MZ 2015)
Dawka orientacyjna** Rozp. MZ 2015 <0,1 mSv/rok 0,1: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie trytu3H ISO 9698:2010 <10(*) Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)

Ca - stężenie aktywności promieniotwórczej, U - niepewność rozszerzona, k=1,96, Rozp. MZ 2015 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989), *poniżej granic wykrywalności (w danych warunkach pomiarowych), **poza zakresem akredytacji.

Przeprowadzona analiza wody wskazuje, że woda wodociągowa spełnia wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2015, poz. 1989).
 

DokumentyRozmiar
PDF icon Ocena jakości wody438.71 KB

Autor informacji:
Leszek Andrulewicz, Dawid Kozłowski