JAKOŚĆ I SKŁAD WODY

Wyniki badań fizykochemicznych wody
Próbkę wody pobrano w dniu 06.07.2020 r.

Kod próbki 520/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego 14
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Barwa mg/l Pt mniej niż 54) (ph 7,9) akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2)
2 pH - 7,7±0,221) (pomiar w temp. 20,6oC) 6,5 - 9,5
3 Mętność NTU mniej niż 0,204) Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości 1.0
4 Przewodność elektryczna (właściwa) µS/cm 544±531) (pomiar w temp. 21,3oC)* 2.500
5 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
6 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3)
7 Mangan µg/l mniej niż 8.04) 50
8 Żelazo µg/l mniej niż 504) 200

 1)Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika roszerzenia k=2 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.
 2)Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15mg/l Pt.
 3)Badanie przeprowadzono w temperaturze (23+2)oC.
 4)Wartości wyniku "mniej niż" oznacza uzyskanie wyniku poniżej dolnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530.
  *Korekta do temperatury 25oC za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Wyniki badań mikrobiologicznych
Próbkę wody pobrano w dniu 06.07.2020 r.

Kod próbki 520/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 p. 2294)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego 14
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli w 100 ml jtk 0 0
2 Liczba Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0
3 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h inkubacji jtk nie wykryto bez nieprawidłowych zmian1)

1) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
   - 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
   - 200 jtk/l ml w kranie konsumenta

Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach
Próbkę wody pobrano w dniu 20.06.2016 r.

Oznaczany parametr Metoda oznaczania Oznaczone stężenia
aktywności
i niepewności
Jednostka Wartości odniesienia
i dokument
Stężenie radu226Ra PB-08/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
<8(*) mBq/dm3 500: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radu228Ra PB-04/LHR/HR.
ed. 02 z 11.02.2008 r.
<20(*),(**) mBq/dm3 200: (Rozp. MZ 2015)
Dawka orientacyjna** Rozp. MZ 2015 <0,1 mSv/rok 0,1: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie trytu3H ISO 9698:2010 <10(*) Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)

Ca - stężenie aktywności promieniotwórczej, U - niepewność rozszerzona, k=1,96, Rozp. MZ 2015 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989), *poniżej granic wykrywalności (w danych warunkach pomiarowych), **poza zakresem akredytacji.

Przeprowadzona analiza wody wskazuje, że woda wodociągowa spełnia wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2015, poz. 1989).
 

DokumentyRozmiar
PDF icon ocena-jakosci-wody-2020-08.pdf188.85 KB