JAKOŚĆ I SKŁAD WODY

Wyniki badań fizykochemicznych wody
Badania wykonano w dniu 18.12.2017 r.

Kod próbki 1045/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2)
3 Stężenie jonów wodoru pH - 7,6 6,5 - 9,5
4 Mętność NTU 0,40 1
5 Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 529 2500
6 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
8 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,50
9 Azotany mg/l 5,0 50
10 Żelazo µg/l 54 200
11 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
12 Indeks nadmanganianowy mg/l 0,8 5,0
13 Chlorki mg/l 5,56 250
14 Fluorki mg/l 0,25 1,5
15 Arsen µg/l mniej niż 5,0 10
16 Chrom µg/l mniej niż 4,0 50
17 Kadm µg/l mniej niż 0,2 5
18 Ołów µg/l mniej niż 5,0 10
19 Nikiel µg/l mniej niż 10,0 20
20 Cyjanki µg/l mniej niż 20 50
21 Bor mg/l 0,10 1,0

 
Wyniki badań mikrobiologicznych
Badania wykonano w dniu 18.12.2017 r.

Kod próbki 1045/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 p. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
2 Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0
3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml jtk/100ml 0 0
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach
Próbkę wody pobrano w dniu 20.06.2016 r.

Oznaczany parametr Metoda oznaczania Oznaczone stężenia
aktywności
i niepewności
Jednostka Wartości odniesienia
i dokument
Stężenie radu226Ra PB-08/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
<8(*) mBq/dm3 500: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radu228Ra PB-04/LHR/HR.
ed. 02 z 11.02.2008 r.
<20(*),(**) mBq/dm3 200: (Rozp. MZ 2015)
Dawka orientacyjna** Rozp. MZ 2015 <0,1 mSv/rok 0,1: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie trytu3H ISO 9698:2010 <10(*) Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radonu222Rn PB-07/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
ca+U
4,32+0,47
Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)

Ca - stężenie aktywności promieniotwórczej, U - niepewność rozszerzona, k=1,96, Rozp. MZ 2015 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989), *poniżej granic wykrywalności (w danych warunkach pomiarowych), **poza zakresem akredytacji.

Przeprowadzona analiza wody wskazuje, że woda wodociągowa spełnia wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2015, poz. 1989).
 

DokumentyRozmiar
PDF icon Ocena jkości wody455.96 KB

Autor informacji:
Leszek Andrulewicz, Dawid Kozłowski