PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 5


NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

 

Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem, Inwestor lub Wykonawca wykonujący roboty na zlecenie Inwestora zgłasza roboty do częściowego odbioru technicznego tj. robót ulegających zakryciu.

Podczas odbioru częściowego sprawdzana jest poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionym projektem. Wykonawca wykonuje próbę szczelności i płukanie nowowybudowanego przyłącza.

Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Inwentaryzację Inwestor powinien dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od dokonania odbioru częściowego.

Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów oraz uporządkowaniu terenu Inwestor/Wykonawca zgłasza roboty do końcowego odbioru technicznego. Do odbioru końcowego wymagane jest przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odbiory przyłączy przeprowadzane są przez Dział Inwestycji i Remontów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

Zgłoszenia o gotowości do odbiorów technicznych (częściowych lub końcowych) należy ustalać telefonicznie ze Specjalistą ds. Technicznych na 3 dni przed planowanym odbiorem. Ustalony termin należy dodatkowo potwierdzić na 1 dzień przed ustalonym terminem odbioru.

Telefony kontaktowe w sprawie odbiorów: Dział Inwestycji - tel. 87 567 60 53 wew. 36 lub Kierownik Działu Inwestycji i Remontów - tel. 87 567 60 53 wew. 16

Z każdego z odbiorów sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują osoby uczestniczące. W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin odbioru.


POZOSTAŁE KROKI