PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 5


NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

 

Po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem, Inwestor/Wykonawca wykonujący roboty na zlecenie Inwestora zgłasza roboty do częściowego odbioru technicznego tj. robót ulegających zakryciu.

Podczas odbioru częściowego po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów - przed ich zasypaniem, połączonego z próbą szczelności oraz sprawdzeniem montażu zestawu wodomierzowego sprawdzana jest poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi rozwiązaniami technicznymi.

Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Inwentaryzację Inwestor powinien dostarczyć w ciągu 3 miesięcy od dokonania odbioru częściowego.

Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów oraz uporządkowaniu terenu Inwestor/Wykonawca zgłasza roboty do końcowego odbioru technicznego. Do odbioru końcowego wymagane jest przedłożenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i protokołu odbioru pasa drogowego - w przypadku robót w pasie drogowym.

Odbiory przyłączy przeprowadzane są przez Dział Inwestycji i Remontów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

Zgłoszenia o gotowości do odbiorów technicznych (częściowych lub końcowych) należy ustalać telefonicznie na 3 dni przed planowanym odbiorem. Ustalony termin należy dodatkowo potwierdzić na 1 dzień przed ustalonym terminem odbioru.

Telefony kontaktowe w sprawie odbiorów: Dział Inwestycji - tel. 87 567 60 53 wew. 36 lub Kierownik Działu Inwestycji i Remontów - tel. 87 567 60 53 wew. 16

Z każdego z odbiorów sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują osoby uczestniczące. W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin odbioru.


POZOSTAŁE KROKI