PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 2


UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

 

W okresie ważności wydanych przez Spółkę warunków technicznych przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie projektu przyłącza. Koszt projektu w całości pokrywa Inwestor.

Opracowany projekt należy złożyć do uzgodnienia.

Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć 3 egzemplarze projektu (trzeci egz. niepełny - zawierający tylko plan zagospodarowania wraz z wykazem geodezyjnych punktów załamania projektowanych przyłączy). Po uzgodnieniu 1 egzemplarz zwracany jest osobie składającej wniosek.

Wniosek o uzgodnienie projektu może złożyć Inwestor lub projektant dołączając do wniosku stosowne upoważnienie podpisane przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 1. Opis techniczny, Warunki techniczne wydane przez PWiK wraz z umową o przyłączenie (podpisane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie), 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (w kolorze) sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (posiadający pieczątkę uwierzytelniającą wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza, 3. Uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości (np. w formie adnotacji na projekcie zagospodarowania lub poprzez dołączenie do projektu stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza), 4. Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe, 5. Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jeżeli dotyczy), 6. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz miejscem wejścia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do budynku, 7. Profil podłużny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w skali 1:100/100, 8. Węzeł połączenia z siecią wodociągową lub kanalizacyjną, 9. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub studzience wodomierzowej), 10. Rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej/kanalizacyjnej, 11. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych rurociągów - wersja papierowa. Dodatkowo wymagana jest wersja elektroniczna w formacie dxf. lub w pliku tekstowym dostarczona na płycie CD.

Kompletny projekt, opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi uzgadniany jest w przypadku budynków jednorodzinnych w ciągu 14 dni, pozostałe w ciągu 30 dni od złożenia w siedzibie Spółki.

W przypadku, gdy przedłożona do uzgodnienia dokumentacja techniczna jest niekompletna lub opracowana została niezgodnie z warunkami technicznymi – projekt zwracany jest bez uzgodnienia.

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.


POZOSTAŁE KROKI