PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 6


PODPISANIE UMOWY

 

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Druk wniosku do pobrania w formacie pdf lub w Biurze Obsługi Klienta lub elektronicznie przez eBOK.

Wodomierz główny wraz z modułem radiowym, służącym do odczytu zdalnego wodomierza montowany jest przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. po podpisaniu umowy. Wodomierz główny na cele bytowe oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dostarcza Spółka i do jej obowiązków należy utrzymanie na własny koszt, wymiana w związku z okresem legalizacji wodomierza głównego wraz z modułem radiowym.

Wodomierz zamontowany na własnym ujęciu wody, służący do rozliczania odprowadzanych ścieków, na cele budowy lub ppoż. stanowi własność Odbiorcy usług i zobowiązuje się ona do jego utrzymania, naprawy i wymiany, w związku z upływem okresu legalizacji, co (5 lat). Zainstalowany na wodomierzu Odbiorcy usług moduł radiowy służący do odczytu zdalnego wodomierza stanowi własność Spółki.

Informujemy, że bezumowne korzystanie z urządzeń PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. zagrożone jest karą w wysokości do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


POZOSTAŁE KROKI