PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 6


PODPISANIE UMOWY

 

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Druk wniosku do pobrania tutaj lub w Biurze Obsługi Klienta.

Wodomierz montowany jest przez pracowników PWiK w Suwałkach Sp. z o. o. po podpisaniu umowy. Wodomierz na cele bytowe oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dostarcza Spółka.

Wodomierz na cele budowy lub ppoż. zapewnia Inwestor.

Informujemy, że bezumowne korzystanie z urządzeń PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. zagrożone jest karą w wysokości od 5 000 zł do 10 000 zł i odszkodowaniem na rzecz Spółki (zgodnie z Ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. Dz.U z 2017 poz. 328)


POZOSTAŁE KROKI