Ogłoszenia

Informacja o opłatach za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 16/03/2018

      W roku 2017 Minister Środowiska złożył w Sejmie projekt ustawy Prawo wodne. Posłowie przegłosowali tę ustawę, mimo negatywnej opinii wielu środowisk, w tym przedsiębiorstw wodociągowych i mimo, że ustawa ta wprowadza liczne, wysokie opłaty, które w efekcie ponosić będzie większość mieszkańców miast i wsi. M.in. ustanowiono odpłatność za tzw. usługi wodne, w tym za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzek i jezior. Wprowadzenie tych opłat spowodowało, że dotychczasowe bezpłatne korzystanie z kanalizacji deszczowej przez część mieszkańców naszego miasta nie może być już bezpłatne. W tej sytuacji właściciele posesji, z których odprowadzane są wody opadowe z powierzchni uszczelnionej lub z dachów do kanalizacji deszczowej, czy to bezpośrednio rurociągami, czy też pośrednio poprzez spływ terenowy do najbliższego wpustu w ulicy, będą ponosić część kosztów utrzymania technicznego miejskiej kanalizacji deszczowej.

      Spółka nasza zajmuje się eksploatacją kanalizacji deszczowej tj.: jej czyszczeniem, naprawą, remontami i rozbudową. Są to realne koszty, które powinny być pokrywane przez wszystkich, którzy z tej kanalizacji korzystają. Wysokość opłat zależeć będzie od wielkości opadów atmosferycznych oraz od powierzchni uszczelnionych i powierzchni dachów (obliczonej jako rzut poziomy). Od 1 kwietnia 2018 roku należność za korzystanie z kanalizacji deszczowej wynosić będzie 2,59 zł/m3 opadu odprowadzonego do kanalizacji w danym okresie rozliczeniowym. W cenie tej zawarta jest też opłata za usługi wodne (art. 272 ust. 5), która będzie przekazywana do utworzonego przez rząd nowego przedsiębiorstwa państwowego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Aby płacić nie musisz być podłączony do kanalizacji deszczowej

Komunikat z dnia: 
wt., 16/01/2018
PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospodarowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości (studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie

Strony