PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

W lutym 2017 roku, złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach". Projekt obejmuje szereg zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o łącznej wartości 14 494 114 PLN netto, w tym wnioskowana wartość dofinansowania to 8 645 777 PLN netto.

Realizacja projektu zakłada w latach 2017-2020 następujące inwestycje.

  1. Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
  2. Budowa przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
  3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Suwałkach.
  4. Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
  5. Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej.
  6. Budowa sieci kanalizacji w ul. Jesionowej.
  7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego.
  8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zastawie.
  9. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
  10. System monitoringu szczelności sieci wodociągowej.

Wyników ostatecznej oceny wniosku i decyzji NFOŚiGW w zakresie przyznania dofinansowania należy spodziewać się w IV kwartale 2017 r.


Autor informacji:
Andrzej Maziarz, Marek Kłusowski