PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


Wniosek aplikacyjny, który złożyliśmy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz działania podjęte na kolejnych etapach jego weryfikacji, zaowocowały przyznaniem dotacji i podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach” w dniu 22 grudnia 2017 r.
 
Całkowity koszt projektu: 17 632 260,34 PLN brutto
Dotacja ze środków UE: 8 645 776,97 PLN
Wkład własny: 5 848 337,13 PLN
 
Dodatkowe środki pozwolą m.in. na wykonanie około 2 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zmodernizowanie ponad 11 km starych odcinków kanalizacji sanitarnej. Planowane jest także wybudowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW, wytwarzającej energię na potrzeby produkcji wody oraz zakup sprzętu i systemu komputerowego do monitoringu szczelności sieci wodociągowej.
 
W ramach Projektu planowane są do realizacji w latach 2017-2020 następujące zadania:

 

 1. Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
 2. Budowa przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Suwałkach.
 4. Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.
 5. Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej.
 6. Budowa sieci kanalizacji w ul. Jesionowej.
 7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego.
 8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zastawie.
 9. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
 10. System monitoringu szczelności sieci wodociągowej.

 
Celem projektu jest poprawa efektywności systemu odbioru i oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków oraz zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody pitnej.
 Cele szczegółowe:

 • Zapewnienie poprawnego funkcjonowania procesu w komorach fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków w Suwałkach
 • Poprawa warunków przepływu odcieków i zwiększenie stabilności pracy systemu
 • Podniesienie efektywności produkcji biogazu w procesie oczyszczania ścieków
 • Ograniczenie energochłonności procesu oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom
 • Poprawa szczelności sieci kanalizacji sanitarnej
 • Poprawa przepustowości i zapewnienie właściwego posadowienia i funkcjonowania odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
 • Zwiększenie dostępności do zbiorczej kanalizacji na terenie aglomeracji
 • Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości wody pitnej na terenie aglomeracji
 • Umożliwienie prawidłowego monitoringu stanu sieci wodociągowej i minimalizacja strat wody
 • Zwiększenie skali wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby funkcjonowania stacji wodociągowej

 
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników uznawanych za efekt ekologiczny:

 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 204 RLM
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci – 204 RLM
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 184

Realizacja - stan na 31.03.2019 r.

W ramach Projektu został wykonany następujący zakres:

Zadanie nr 6 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej

 • wykonano nową sieć kanalizacyjną o łącznej długości 74 m,
 • budowa 4 przyłączy umożliwiła podłączenie do sieci 4 budynków jednorodzinnych.

Wartość kontraktowa:            65 000,00 zł/netto         
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. 
 
Zadanie nr 7 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego.

 • wybudowano nowe odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 120 m,
 • wykonanie sieci wodociągowej o długości 557 m.

Wartość kontraktowa:            484 000,00 zł/netto       
Wykonawca: Energosan Dranka s.c.
 
Zadanie nr 8 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Zastawie.

 • budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 546 m,
 • wykonanie sieci wodociągowej o długości 519 m.

Wartość kontraktowa:            469 347,59 zł/netto  
Wykonawca: Lut-Wod Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Lutkiewicz  
 
Zadanie nr 9 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

 • dostawa i budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 200 kWp, (624 paneli o mocy 320 W),
 • wykonanie monitoringu pracy instalacji,
 • przebudowa instalacji oświetleniowej.

Wartość kontraktowa:            897 000,00 zł/netto  
Wykonawca: Grodno S.A.

Realizacja zadania w skrócie: https://youtu.be/fvpOHPk9t60