POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Przepustowość oczyszczalni wynosi 25 600 m3/d. Na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Czarna Hańcza, Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne nr DOS-II.7322.52.2016 ważne do dnia 28.12.2026 r.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać:

• BZT5: 15 mg O2/l,
• ChZT: 125 mg O2/l
• azot ogólny: 10 mg N/l
• fosfor ogólny: 1 mgP/l
• zawiesiny ogólne: 35 mg/l.

Dopuszczalne stężenia innych zanieczyszczeń oraz stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać:

• temperatura: 35°C
• odczyn pH: 6,5-9,0
• azot amonowy: 10 mg NNH4/l
• azot azotanowy: 30 mg NNO3/l
• rtęć: 0,06 mg Hg/l (wartość średnia dobowa)
• trichloroetylen (TRI): 0,2 mg TRI/l
• nikiel: 0,5 mg Ni/l
• ołów: 0,5 mg Pb/l
• arsen: 0,1 mg As/l
• miedź: 0,5 mg Cu/l
• cynk: 2 mg Zn/l
• fenole lotne (indeks fenolowy): 0,1 mg/l
• chlorki: 1000 mg Cl/l
• siarczany: 500 mg SO4/l