CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Bank PEKAO S.A. (były BPH)

43 1240 5211 1111 0000 4927 3977

Wpłaty można dokonać także w kasie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430.

Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.

Ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz. U. 2015 poz. 139, rozdział 5, art. 24 ust. 8 / tekst jednolity


Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla poszczególnych grup odbiorców

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 2,84 3,07
2 Grupa 2 - Przemysł (bez spożywczego) zł/m3 3,22 3,48
3 Grupa 3 - Przemysł spożywczy zł/m3 2,92 3,15
4 Grupa 4 - odbiorcy nie posiadający wodomierza zł/m3 2,73 2,95
5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań podlicznika* zł/m-c 0,93 1,00

*Opłata abonamentowa naliczana jest za każdy odczyt w okresie rozliczeniowym.

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 4,21 4,55
2 Grupa 2 - Przemysł ogółem (razem ze spożywczym) zł/m3 4,54 4,90

Stawka opłat za 1 m3 odprowadzanych ścieków roztopowych i opadowych.

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Podmioty gospodarcze zł/m3 2,54 2,74

Faktyczna wysokość opłaty wynikać będzie ze współczynników spływu, rodzaju powierzchni i jej wielkości.

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

Rodzaj urządzenia Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
przyłącze wodociągowe 122,57 zł 132,38 zł
przyłącze kanalizacji sanitarnej 100,80 zł 108,86 zł
przyłącze kanalizacji deszczowej 73,19 zł 79,05 zł

Do cen netto doliczano ustawową stawkę podatku VAT, obowiązującą w danym okresie.

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. określone są w Załączniku do Uchwały Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. strony od 3 do 9 (uchwała do pobrania):