szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 2

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Uchwała nr XIV/127/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457, z 2006r. Nr 17 , poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 769, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/507/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 1102).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suwałkach
Andrzej Paweł Chuchnowski

;

Załącznik do Uchwały Nr XIV/127/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 pażdziernika 2011 r.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.);

2) ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.236);

3) aktu założycielskiego spółki;

4) zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. z.);

2) umowa - należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

 

a) umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

 

b) umowa o zaopatrzenie w wodę;

 

c) umowa o odprowadzanie ścieków;

3) Odbiorca - należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt. 2;

4) Przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.;

5) Prezydent Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk.

§ 3. Użyte w regulaminie określenia techniczne należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi w art. 2 ustawy.

§ 4.1. Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków w oparciu o majątek własny oraz posiadany w dyspozycji majątek gminy lub innych właścicieli, przekazany na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.

§ 5. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem na warunkach ustalonych w zawartej umowie.

§ 6. Regulamin określa wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorcą a Odbiorcą usług, w tym:

1) minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

4) warunki przyłączenia do sieci;

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

6) sposób dokonywania odbioru przez Przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza;

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej;

8) standardy osbługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Rozdziały: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12