szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 2

POIiŚ - etap II - opis i cel Projektu

logo POIiŚ, PWiK, FS

W II etapie realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków, Część C - Wybudowanie instalacji do suszenia osadów pościekowych
Zadanie 2: Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków
Zadanie 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Działania wzmacniające efekt uzyskany
w związku z realizacją zadań 1 i 2.
Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (kontynuacja)
Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu
Zadanie 7: Płace w JRP
Zadanie 8: Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu
Zadanie 9: Promocja projektu

Zadanie 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków

W skład instalacji suszenia osadów będą wchodzić: sekcja odwadniania, sekcja suszenia, sekcja wytwarzania ciepła, sekcja kondensacji pary. W sekcjach tych znajdować będą się wszystkie urządzenia niezbędne do: odwodnienia i suszenia osadów, ich przesyłu i czasowego magazynowania wraz z odbiorem osadu (urządzenie do załadunku) oraz piec do wytwarzania ciepła do suszenia wraz z instalacją do przesyłu i odzysku ciepła (wymienniki, wentylatory, kanały, rurociągi), instalacja osuszania i dezodoryzacji powietrza usuwanego z suszarki, instalacja odzysku ciepła "odpadowego" i jego przesyłu do komór fermentacyjnych.

Budowa instalacji do suszenia osadów ma na celu wielokrotne zmniejszenie ich objętości. Obecna forma zagospodarowywania osadów w oczyszczalni ścieków w Suwałkach niesie ze sobą wiele ograniczeń. Poważne problemy rodzą kwestie składowania powstających osadów pościekowych, a w szczególności rosnące koszty ich transportu. O tymczasowości tej formy zagospodarowywania osadów świadczyć może też informacja zawarta w "Working document on sludge", gdzie zaleca się aby do celów nawozowych stosować jedynie osady przetworzone (kompostowane lub suszone) w celu zredukowania prawdopodobieństwa przedostawania się organizmów chorobotwórczych do środowiska. Uwzględniając specyficzne uwarunkowania oczyszczalni ścieków w Suwałkach zdecydowano się na kompleksową modernizację gospodarki osadowej w oczyszczalni i budowę nowoczesnej instalacji do suszenia osadów pościekowych. Najistotniejszą zaletą metody suszenia osadów ściekowych jest wysokie, ok. 5-krotne zmniejszenie masy końcowej produktu (odpadu) w stosunku do masy substratu wyjściowego.

Realizacja tego zadania pozwoli na dostosowanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Suwałkach do zaostrzających się przepisów prawa za zakresu ochrony środowiska.

Zadanie 2: Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków

Zadanie mające na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny obejmujące zainstalowanie urządzeń do zatrzymywania i usuwania odorów w wybranych obiektach oczyszczalni w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej oczyszczalni. W zależności od wybranej metody lub obu metod równocześnie realizowane będą następujące prace i dostawy:

 • przykrycie kopułami wykonanymi z laminatów takich obiektów jak: trzy osadniki wstępne, komora rozdziału, komora defosfatacji, grawitacyjny zagęszczacz osadu, piaskownik,
 • przebudowa i zaadaptowanie do potrzeb hermetyzacji istniejących instalacji wentylacji w budynkach: przepompowni głównej, separatora piasku, budynek wirówek,
 • dostawy i montaż biofiltrów oraz mat żelowych do wybranych obiektów,
 • dostawy i montaż nowych, zgarniaczy osadu do trzech osadników wstępnych, oraz demontaż istniejących zgarniaczy pomostowych (wymiana zgarniaczy jest konieczna ze względu na przykrywanie tych osadników), wymiana skorodowanych koryt przelewowych, wymiana zgarniacza piasku na piaskowniku,
 • wykonanie niezbędnych: rurociągów, kabli, kanałów wentylacyjnych oraz dojść i dojazdów do biofiltrów itp.,
 • wykonanie fundamentów pod biofiltry i pod przykrycia osadników, wykonanie przebudowy instalacji wentylacji w przepompowni i budynku separatora, wzmocnienie konstrukcji kolumn centralnych w osadnikach uwzględniając obciążenia kopułami oraz innych niezbędnych robót budowlanych.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zapewnia odprowadzanym ściekom właściwe parametry, zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami. Jednakże w wyniku zmian jakości i charakteru ścieków dopływających do oczyszczalni istotnie wzrosła uciążliwość zapachowa obiektów technologicznych, pogarszając tym samym komfort pracy obsłudze oczyszczalni oraz ludności zamieszkującej w bliskim sąsiedztwie. Problematyka zanieczyszczenia powietrza odorantami w przypadku oczyszczalni ścieków w Suwałkach nabiera szczególnej wagi, gdyż jest to teren położony w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Jakość powietrza jest istotnym elementem jakości środowiska, dlatego przedmiotowa inwestycja ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez hermetyzację i dezodorację najbardziej uciążliwych obiektów oczyszczalni. Zadanie to ma na celu ograniczenie uciążliwego oddziaływania oczyszczalni na przyległe tereny i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Zadanie 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Działania wzmacniające efekt uzyskany w związku z realizacją zadań 1 i 2

Zadanie polega na realizacji na terenie oczyszczalni ścieków inwestycji usprawniających pracę oczyszczalni i polegających na:

 • wymianie rusztów napowietrzających w komorach biologicznego oczyszczania ścieków w strefach nitryfikacji,
 • modernizacji dwóch krat do mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • zakupie i montażu pompy śrubowej oraz wirówki do odwadniania osadów,
 • termomodernizacja dwóch komór fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach,
 • termomodernizacja przepompowni wielofunkcyjnej,
 • zakup zestawu do inspekcji telewizyjnej kanalizacji i wodociągów.

Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Suwałkach

Planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 185 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 190 m. Do sieci podłączony będzie planowany budynek wielorodzinny z usługami zlokalizowany w centrum miasta. Wg zatwierdzonego projektu budowlanego w budynku tym mieszkać będzie 150 osób. Wynikający z tego współczynnik koncentracji wyniesie 789 osób/km. Liczba RLM przed realizacją projektu - etap II wynosiła 137.917 RLM, w wyniku realizacji projektu nastąpi przyrost o 150 RLM, co daje 138.067 RLM.

Przyłącza kanalizacyjne będą budowane i finansowane jedynie w pasie drogowym, na odcinku od kanału ulicznego do granicy posesji prywatnych.

Celem bezpośrednim tego zadania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej terenu miasta poprzez przyłączenie do budowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nowych odbiorców, których zapotrzebowanie wynika z rozwoju mieszkalnictwa i gospodarki na terenie miasta. Efektem realizacji tego zadania będzie kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną obszaru miasta nie objętego do tej pory siecią, a co za tym idzie wdrożenie dyrektywy 91/27l/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej ścieków komunalnych.

Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzór, kierowanie i administrowanie realizacją kontraktów.

Zadanie 7: Płace w JRP

Zadanie obejmuje płace pracowników zatrudnionych w powołanej na potrzeby JRP. Osoby te będą bezpośrednio zaangażowane w monitoring postępów rzeczowo-finansowych projektu, sprawozdawczość i rozliczenie projektu.

Zadanie 8: Inne koszty związane z przygotowaniem i realizacją projektu

Są to koszty opracowania: koncepcji gospodarki osadowej, SW projektu, raportu oddziaływania na środowisko projektów budowlanych i innych dla realizacji zad. 1, 2 i 4 oraz inne koszty związane z przygotowaniem (np. opłaty za decyzje i uzgodnienia, mapy geodezyjne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, koszty przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym koszty opracowania i weryfikacji programów funkcjonalno-użytkowych), realizacją i rozliczeniem projektu (szkolenia, delegacje, odpisy amortyzacyjne za środki trwałe używane w JRP).

Zadanie 9: Promocja projektu

Promocja projektu obejmować będzie: wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, wydawnictwa informacyjne wydawane przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu.