szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 1

POIiŚ - etap I - opis i cel Projektu

logo POIiŚ, PWiK, FS

Do realizacji przewidziane były następujące zadania:

Zadanie 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków
Część A: Zakup i montaż dwóch płuczek do wypłukiwania substancji organicznych z piasku i skratek
Część B: Intensyfikacja procesów usuwania azotu ogólnego ze ścieków w komorach nitryfikacji-denitryfikacji
Zadanie 2: Dostawa samochodu ciśnieniowego ssąco-płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji.
Zadanie 3: Modernizacja systemów sterowania oczyszczalnią
Zadanie 4: Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Suwałkach
Zadanie 5: Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej, w tym system GIS
Część A: Wykonanie systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej
Część B: System elektronicznej ewidencji zdarzeń na sieci - GIS
Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu
Zadanie 7: Płace w JRP
Zadanie 8: Dokumentacja przygotowawcza (dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, studium wykonalności projektu, opłaty administracyjne, raport ooś)
Zadanie 9: Promocja projektu

Zadanie 1: Modernizacja oczyszczalni ścieków

Część A: Zakup i montaż dwóch płuczek do wypłukiwania substancji organicznych z piasku i skratek.

Płuczka skratek spowoduje wypłukanie skratek z zawiesiny organicznej (osadów), które są źródłem nieprzyjemnych zapachów. Po ich usunięciu skratki zaliczane są do odpadów nieuciążliwych. Zainstalowanie tego urządzenia pozwoli na deponowanie skratek na składowisku odpadów, gdyż pozbawione będą części organicznych w stopniu wymaganym przepisami.

Instalacja płucząca piasku będzie się składała ogólnie ze zbiornika piasku - piaskownik (pulpy piaskowej), zbiornika płukania piasku, spirali (przenośnika) doprowadzającej i odprowadzającej piasek.

Celem realizacji tej części projektu jest poprawienie skuteczności usuwania związków organicznych ze skratek i piasku, zmniejszenie ich objętości i umożliwienie końcowego zagospodarowania i utylizacji zgodnej z prawem.

Część B: Intensyfikacja procesów usuwania azotu ogólnego komorach nitryfikacji – denitryfikacji.

Modernizacja komór nitryfikacji - denitryfikacji ma na celu poprawienie sprawności usuwania azotu ogólnego ze ścieków. 3 komory nitryfikacji-denitryfikacji będą wyposażone w: pompy recyrkulacji wewnętrznej, sondy pomiarowe azotu, sondy redoks, system samoczynnego sterowania wydajnością pomp recyrkulacyjnych, ewentualnie instalacje dozowania tzw. węgla zewnętrznego itp. Konieczna może też okazać się przebudowa (zmniejszenie) komory defosfatacji (anoksycznej), ewentualnie wybudowanie zbiornika buforowego na wody nadosadowe i ociekowe z wirówek. Dokładny zakres określony zostanie po zakończeniu badań technologicznych.

Celem tego zadania jest dostosowanie jakości ścieków do posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i zmniejszenie ładunku azotu odprowadzanego do środowiska (rzeki Czarna Hańcza).

Zadanie 2: Zakup samochodu ciśnieniowego ssąco-płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji


Zadanie 3: Modernizacja systemów sterowania oczyszczalnią

System ten obejmie wszystkie obiekty oczyszczalni i pracę wszystkich istotnych dla procesu technologicznego urządzeń. System ma na celu zebranie wszystkich danych o pracy/postoju/awarii wszystkich urządzeń oraz informacji o przepływach, temperaturach i innych badanych parametrach i przesłanie ich drogą radiową do centralnej dyspozytorni. W dyspozytorni zainstalowane zostaną komputery z oprogramowaniem umożliwiającym zbieranie danych oraz ich przetwarzanie i archiwizację.

Realizacja tego zadania umożliwi wprowadzenie stałej kontroli procesów oczyszczania ścieków i pracy wszystkich obiektów i urządzeń na oczyszczalni. Wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania oczyszczalnią umożliwi wykonywanie niektórych prac zdalnie, z pomieszczenia dyspozytorni, co przyczyni się do poprawy warunków BHP. W wyniku realizacji zadania możliwe będzie szybkie reagowanie na zjawiska zakłócające pracę oczyszczalni i eliminowanie sytuacji mogących spowodować obniżenie sprawności pracy oczyszczalni i ewentualne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Zadanie 4: Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Suwałkach

W ramach projektu planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 7.418 m oraz sieci kanalizacyjnej o długości 3.327 m. Budowana kanalizacja to kanalizacja sanitarna rozdzielcza, grawitacyjna, bez wód opadowych. Dodatkowo w ramach budowy kanalizacji sanitarnej, w ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jasnej oraz ul. Staniszewskiego budowane są przepompownie (tłocznie) ścieków i rurociągi tłoczne oraz systemy radiowego monitoringu.

Celem bezpośrednim tego zadania jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej terenu miasta poprzez przyłączenie do budowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nowych odbiorców, których zapotrzebowanie wynika z rozwoju mieszkalnictwa i gospodarki na terenie miasta. Efektem realizacji tego zadania będzie kompleksowe wyposażenie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną obszaru miasta nie objętego do tej pory siecią, a co za tym idzie wdrożenie dyrektywy 91/27l/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej ścieków komunalnych. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynika głównie z konieczności dostarczania wody i odbierania ścieków z istniejącego i planowanego do realizacji budownictwa mieszkaniowego i usługowego.

Szczególnie istotnym elementem tego zadania jest budowa magistrali wodociągowej mająca na celu zapewnienia drugostronnego zasilania w wodę Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to ważne ze względów zapewnienia stałych dostaw wody dla zakładów produkcyjnych, które w przypadku awarii jedynego istniejącego na tym terenie wodociągu są narażeni na znaczne straty, co może doprowadzić do występowania z roszczeniami o odszkodowania. Ponadto wybudowanie tej magistrali wymagane jest ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i polegać będzie na budowie tzw. pierścieni, zwłaszcza w strefach przemysłowych i usługowych. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zbiornika wodnego przy SKSM (ul. Staniszewskiego) ma na celu uzbrojenie w infrastrukturę techniczną obszaru przy tym zbiorniku na potrzeby utworzenia terenów rekreacyjnych oraz dostarczenie wody i odbiór ścieków od realizowanego wzdłuż tej ulicy budownictwa mieszkaniowego.

Zadanie 5: Wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej, w tym system GIS

Część A: Wykonanie systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej

Inwestycja ta polegać będzie na zainstalowaniu na sieci wodociągowej 17 punktów pomiarowych ciśnienia wody oraz 10 punktów pomiarowych przepływu wody. Punkty pomiarowe przepływu wody znajdować się będą w komorach. Informacja o aktualnym ciśnieniu i przepływie drogą radiową przekazywana będzie do dyspozytora, co pozwoli na bieżącą kontrolę ciśnienia i szybkie reagowanie w przypadku jego nadmiernego spadku. Informacja o wysokości ciśnienia i aktualnym przepływie wody może ułatwić poszukiwanie przecieków, a także jest konieczna np. w sytuacji używania hydrantów do gaszenia pożarów. Ponadto, zgodnie z podpisywanymi umowami, PWiK w Suwałkach zobowiązane jest do zapewniania odpowiedniego ciśnienia wody u odbiorców, a więc instalowany system monitoringu pozwoli na kontrolowanie jakości świadczenia usług w tym zakresie.

System monitoringu sieci wodociągowej umożliwi szybką lokalizację awarii, co przyczyni się do zmniejszenia strat wody oraz dostosowania ciśnienia i przepływu wody do aktualnych potrzeb odbiorców, co w efekcie pozwoli na obniżone kosztów eksploatacji.

Część B: System elektronicznej ewidencji zdarzeń na sieci - GIS

System oparty jest o cyfrową mapę miasta Suwałki podzieloną na tzw. warstwy. Każda warstwa odzwierciedla inne obiekty składające się na zabudowę miasta (np. warstwa sieci wodociągowej, warstwa kanalizacji, warstwa budynków itd.) Na bazie tej mapy stworzone są zakładki, które pozwalają opisywać stan techniczny sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonywane na niej prace (remonty, inwestycje, awarie), a także rozliczać zużyte materiały, a także pracę ludzi i sprzętu. Ponadto system ten pozwala na naniesienie na mapę istotnych parametrów pracy sieci wodociągowej jak np. ciśnienia w jej różnych punktach, co pozwoli na stałe śledzenie jakości świadczonych usług. W przypadku spadku ciśnienia włączy się alarm, co pozwoli na szybką interwencję pogotowia wodociągowego.

Instalacja nowoczesnych systemów monitoringu pracy oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej pozwoli wprowadzić sprawne procedury identyfikacji zdarzeń i zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie Suwałk. System ten umożliwi bieżącą kontrolę ciśnienia i szybkie reagowanie w przypadku jego nadmiernego spadku bądź awarii. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z awariami sieci, uciążliwymi zwłaszcza dla funkcjonujących na terenie miasta przedsiębiorstw. Informacja o wysokości ciśnienia jest szczególnie istotna w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto sprawny i nowoczesny system ewidencji pozwoli na zapewnienie odbiorcom odpowiedniej jakości usług, do czego obligują podpisane umowy.

Zadanie 6: Usługi Inżyniera Kontraktu

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za bieżący nadzór nad pracami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zadanie 7: Płace w JRP

Zadanie obejmuje wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.

Zadanie 8: Dokumentacja przygotowawcza

Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, studium wykonalności projektu, opłaty administracyjne, raport ooś.

Zadanie 9 : Promocja Projektu

Promocja projektu obejmować będzie: wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, informacje radiowe i telewizyjne oraz wykonanie materiałów promocyjnych (broszury, ulotki).