szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Ogłoszenia


Obowiązek zawarcia umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858 tekst jednolity).

Bezumowny pobór wody oraz bezumowne odprowadzanie ścieków jest wykroczeniem, podlegającym sankcji karnej, którą określa Sąd Grodzki w postaci wyroku skazującego na karę grzywny w wysokości 0d 5 000,00 do 10 000,00 zł.

Złożenie wniosku o zawarcie umowy należy do obowiązków Odbiorcy.

Informujemy, że Spółka prowadzi kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę o bezumownym poborze wody lub bezumownym wprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych sankcją wobec właściciela nieruchomości będzie skierowanie wniosku i wszczęcie postępowania o wykroczeniu, zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej Ustawy.


Kontrola kanałów sanitarnych

PWiK w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych stwierdzono podłączenie wód opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858) - rozdz.2 art.9 pkt.1, zabrania wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec tego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenie posiadają do jego zlikwidowania i powiadomienia o tym fakcie naszą Spółkę.

W przypadku nie wykonania powyższego, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej potraktowane będzie jako bezumowne korzystanie z kanalizacji, co zagrożone jest karą grzywny do 5 000 zł.


Obowiązek przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do: Przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej W przypadku niewykonania obowiązku Prezydent miasta Suwałk z mocy prawa:

  1. wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku
  2. a gdy to nie skutkuje, nakłada karę grzywny
  3. w ostateczności zleca zastępcze wykonanie przyłącza, a kosztami obciąża właściciela nieruchomości.