szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

Oczyszczalnia ścieków

Ścieki dopływają z terenu całego miasta oraz kilku pobliskich wsi. Z terenów nieskanalizowanych ścieki dowożone są do oczyszczalnie taborem asenizacyjnym.

Oczyszczalnia Ścieków - widok z lotu ptaka

Oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni ścieków oddanej do użytku w 1986 roku. W latach 1993-1995 dokonano jej modernizacji i rozbudowano ciąg technologiczny części ściekowej, wprowadzając biologiczną defosfatację (z okresowym wspomaganiem chemicznym), nitryfikację i denitryfikację. W latach 1999-2000 przeprowadzono modernizację gospodarki osadowej.

Oczyszczalnia ŚciekówBiuro Oczyszczalni Ścieków
Oczyszczalnia Ścieków w Suwałkach

Ścieki z terenu całego miasta dopływają do oczyszczalni grawitacyjnie. Dodatkowo na terenie miasta Suwałki rozmieszczonych jest 10 przepompowni ścieków, które umożliwiają przepływ tam, gdzie różnica poziomów nie pozwala na dopływ grawitacyjny ścieków. Na terenie oczyszczalni następuje usuwanie skratek, które po odsączeniu na prasie wywożone są na kompostownię na składowisko balastu. Kolejnym etapem jest usuwanie piasku w piaskowniku poziomym. Dalej ścieki kierowane są na osadniki wstępne, celem wydzielania z nich łatwoopadającej zawiesiny. Po przepłynięciu przez osadniki wstępne, ścieki dopływają do komór defosfatacji a następnie wpływają do komór nitryfikacji i denitryfikacji, w których zachodzą procesy usuwania węgla organicznego, azotu i fosforu. Następnie mieszanina osadu i oczyszczonych ścieków wpływa do osadników wtórnych, gdzie wydzielony zostaje osad. Część osadu jako osad powrotny poprzez komorę wstępnej defosfatacji osadu, zawracany jest do komór osadu czynnego. Część jako osad nadmierny kierowana jest na zagęszczarkę, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Czarna Hańcza. Osady udostępniane są także rolnikom i służą do nawożenia pól pod uprawę zbóż, rzepaku, szkółek drzew oraz do rekultywacji gruntu.

Zbiornik biogazu
Zbiornik biogazu

Osady wstępny i nadmierny poddawane są procesom fermentacji w dwóch komorach fermentacyjnych. Produktem fermentacji tych osadów jest biogaz. Po oczyszczeniu z siarkowodoru w odsiarczalni, biogaz wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Energię elektryczną wytworzoną przez dwa agregaty prądotwórcze wykorzystuje się na potrzeby oczyszczalni. Natomiast ciepło uzyskane ze spalania gazu zużywane jest do celów technologicznych i ogrzewania obiektów oczyszczalni.

W 2009r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z biogazu z oczyszczalni ścieków. W roku 2012 wytworzono 1818 MWh zielonej energii na wartość 380,4 tys. zł. W roku 2013 wytworzono 2726,8 MWh zielonej energii na wartość 461,8 tys. zł. W roku 2014 roku wytworzono 2 882,5 MWh zielonej energii na wartość 506,7 tyś. zł. W roku 2015 roku wytworzono 2 229,1 MWh zielonej energii na wartość 253,3 tyś. zł.

Agregaty prądotwórcze
Agregaty prądotwórcze

Przepustowość oczyszczalni wynosi 25 600 m3/d. Na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Czarna Hańcza, Spółka posiada pozwolenie wodnoprawne nr DOS-II.7322.52.2016 do dnia 29.12.2026 r.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać:

 • BZT5: 15 mg O2/l,
 • ChZT: 125 mg O2/l
 • azot ogólny: 10 mg N/l
 • fosfor ogólny: 1 mgP/l
 • zawiesiny ogólne: 35 mg/l.

Dopuszczalne stężenia innych zanieczyszczeń oraz stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w oczyszczonych ściekach komunalnych nie mogą przekraczać:

 • temperatura: 35°C
 • odczyn pH: 6,5-9,0
 • azot amonowy: 10 mg NNH4/l
 • azot azotanowy: 30 mg NNO3/l
 • rtęć: 0,06 mg Hg/l (wartość średnia dobowa)
 • trichloroetylen (TRI): 0,2 mg TRI/l
 • nikiel: 0,5 mg Ni/l
 • ołów: 0,5 mg Pb/l
 • arsen: 0,1 mg As/l
 • miedź: 0,5 mg Cu/l
 • cynk: 2 mg Zn/l
 • fenole lotne (indeks fenolowy): 0,1 mg/l
 • chlorki: 1000 mg Cl/l
 • siarczany: 500 mg SO4/l

Na uwagę zasługuje fakt, że w oczyszczalni oczyszczane są wszystkie ścieki z terenu miasta zarówno bytowo-socjalne jak i przemysłowe. Te ostatnie aktualnie stanowią ok. 30% wszystkich ścieków.

W 2016 r. do oczyszczalni dopłynęło i oczyszczono ścieków:3 973 tys. m3, z tego:

 • ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych: 1 907 tys. m3
 • ścieki pochodzące z przemysłu: 1 236 tys. m3
 • pozostałe ścieki: 456 tys. m3
Ścieki oczyszczone w latach 2002-2013
Ścieki oczyszczone w latach 2003-2016 w mln m3
Ścieki oczyszczone w roku 2017
Ścieki oczyszczone w roku 2017 w tys. m3