szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 163
Osób on-line: 2

Jakość wody uzdatnionejWyniki badań fizykochemicznych wody

Badania wykonano w dniu 07.03.2017 r.

Kod próbki 46/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1)
3 Stężenie jonów wodoru pH - 7,7 6,5 - 9,5
4 Mętność NTU mniej niż 0,20 1
5 Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 534 2500
6 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
8 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,502)
9 Azotany mg/l 5,2 502)
10 Żelazo µg/l mniej niż 50 200
11 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
12 Twardość ogólna mg/l CaCO3 274,4 60-500

1) Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian może być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.

2) - Należy spełnić warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartośći 0,10 mg/l

* Korekta przez zastosowanie temperaturowego mnożnika korekcyjnego.


Wyniki badań mikrobiologicznych

Badania wykonano w dniu 07.03.2017 r.

Kod próbki 46/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 p. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
2 Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0
3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml jtk/100ml 0 0
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

1) Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2 obliczona wg PKN-ISO/TS 19036:2011 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek i podawana jest gdy ma to znaczenie dla miarodoajności wyniku lub na życzenie klienta.

2) Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego).

Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach

Próbkę wody pobrano w dniu 20.06.2016 r.

Oznaczany parametr metoda oznaczania Oznaczone stężenia
aktywności
i niepewności
Jednostka Wartości odniesienia
i dokument
Stężenie radu226Ra PB-08/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
<8(*) mBq/dm3 500: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radu228Ra PB-04/LHR/HR.
ed. 02 z 11.02.2008 r.
<20(*),(**) mBq/dm3 200: (Rozp. MZ 2015)
Dawka orientacyjna** Rozp. MZ 2015 <0,1 mSv/rok 0,1: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie trytu3H ISO 9698:2010 <10(*) Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)
Stężenie radonu222Rn PB-07/LHR/HR.
ed. 01 z 01.02.2015 r.
ca+U
4,32+0,47
Bq/dm3 100: (Rozp. MZ 2015)

Ca - stężenie aktywności promieniotwórczej, U - niepewność rozszerzona, k=1,96, Rozp. MZ 2015 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (poz. 1989), *poniżej granic wykrywalności (w danych warunkach pomiarowych), **poza zakrewsem akredytacji.

Przeprowadzona analiza wody wskazuje, że woda wodociągowa spełnia wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U 2015, poz. 1989).