szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 4

Jakość wody uzdatnionejWyniki badań fizykochemicznych wody

Badania wykonano w dniu 07.03.2017 r.

Kod próbki 46/SW Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Amonowy jon mg/l mniej niż 0,18 0,50
2 Barwa mg/l Pt mniej niż 5 akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1)
3 Stężenie jonów wodoru pH - 7,7 6,5 - 9,5
4 Mętność NTU mniej niż 0,20 1
5 Przewodność właściwa w 25°C µS/cm 534 2500
6 Smak (N) - brak smaku akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
7 Zapach (N) - brak zapachu akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
8 Azotyny mg/l mniej niż 0,008 0,502)
9 Azotany mg/l 5,2 502)
10 Żelazo µg/l mniej niż 50 200
11 Mangan µg/l mniej niż 8,0 50
12 Twardość ogólna mg/l CaCO3 274,4 60-500

1) Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego). Prawidłowość zmian może być oceniona przez klienta na podstawie wcześniejszych wyników badań.

2) - Należy spełnić warunek:[azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartośći 0,10 mg/l

* Korekta przez zastosowanie temperaturowego mnożnika korekcyjnego.


Wyniki badań mikrobiologicznych

Badania wykonano w dniu 07.03.2017 r.

Kod próbki 46/SW Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 p. 1989)
Miejsce pobrania próbki Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego
Lp Oznaczenie Jednostki
1 Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
2 Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0
3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml jtk/100ml 0 0
4 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian

1) Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2 obliczona wg PKN-ISO/TS 19036:2011 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek i podawana jest gdy ma to znaczenie dla miarodoajności wyniku lub na życzenie klienta.

2) Laboratorium nie ocenia prawidłowości zmian tego parametru związanego z lokalną charakterystyką wody i/lub prawidłowością procesów technologicznych. Parametr nie ma bezpośredniego wpływu na zdrowie (toksycznego, rakotwórczego lub mutagennego).

Wyniki pomiaru promieniotwórczości wody na ujęciu w Suwałkach

Próbkę wody pobrano w dniu 12.09.2012 r.

Ujęcie 3H [Bq/dm3] 137Cs [mBq/dm3] 90Sr [mBq/dm3] Całkowita prom. beta [Bq/dm3] Całkowita prom. alfa [Bq/dm3]
SUW Suwałki 2,5 + 0,4a) 1,62 + 0,24 1,01 + 0,11 0,11 + 0,02 < 0,015

a) Wartość + całkowita względna niepewność (CWN) przy poziomie ufności 95%

Powyższe wyniki wskazują, że stężenia promienitwórcze: trytu, Cs-137 i Sr-90, a także całkowita promieniotwórczośc beta i alfa pozostawały są na niskim poziomie.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, Załącznik nr 3) w "Wymaganiach radiologicznych" określono, że dopuszczalne stężenia trytu w wodzie do picia nie może przekraczać 100 Bq/l, a całkowita dopuszczalna dawka wynosi 0,1 mSv/rok. Rozporządzenie to uwzględnia zalecenia Dyrektywy 98/83/EC.

Jeżeli całkowita promieniotwórczość alfa nie przekracza wartości 0,1 Bq/l i całkowita promieniotwórczość beta nie przekracza wartości 1 Bq/l (Guidelines for drinking-water quality, Second Edition, WHO, Geneva, 1993) również dawka 0,1 mSv/rok nie jest przekroczona.

Przeprowadzone analizy wody wskazują, że wody wodociągowe z badanych ujęć spełniają wymagania radiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.