szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 38
Osób on-line: 2

Gospodarka ściekowa

Przepustowość maksymalna oczyszczalni wynosi 25 600 m3/d. Średni dopływ ścieków do oczyszczalni wynosi aktualnie około 10 856 m3/d.

Wielkości wskaźników zanieczyszczeń oraz ich ładunki w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych kształtują się średnio następująco:

Wskaźniki zanieczyszczeń Stężenia w ściekach dopływających do oczyszczalni Ładunek w ściekach dopływających do oczyszczalni Stężenia w ściekach oczyszczonych Ładunek w ściekach oczyszczonych
BZT5 734,17 mg O2/l 7 970 kg O2/d 5,63 mg O2/l 61 kg O2/d
ChZT 1 386,67 mg O2/l 15 054 kg O2/d 51,54 mg O2/l 560 kg O2/d
Azot ogólny 119,88 mg N/l 1 301 kg N/d 7,69 mg N/l 83 kg N/d
Fosfor ogólny 17,45 mg P/l 189 kg P/d 0,48 mg P/l 5 kg P/d
Zawiesina ogólna 515,83 mg/l 5 600 kg/d 11,47 mg/l 125 kg/d
Charakterystyka stężeń i ładunków w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki Czarna Hańcza w roku 2016

Równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dopływającego ładunku zanieczyszczeń wynosi 146 800 RLM.

Oczyszczalnia spełnia wszystkie warunki określane w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do naturalnych wód powierzchniowych.

Ścieki oczyszczane są mechanicznie i biologicznie. Do oczyszczalni ścieki z miasta dopływają grawitacyjnie. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym zlewane są w punkcie zlewnym. Oba te rodzaje ścieków dopływają do przepompowni głównej, w której umieszczono dwie kraty o prześwicie 3 mm, kratę awaryjną ręczną o prześwicie 2 cm oraz prasę tłokową do skratek. Skratki odbierane są z krat poprzez prasę tłokową, następnie transportowane są do płuczki, w której wypłukiwane są ze skratek części organiczne. Pozbawione części organicznych skratki pakowane są do worka foliowego i okresowo wywożone na składowisko odpadów.

Pozbawione dużych części stałych ścieki są przepompowywane na piaskownik poziomy dwukomorowy z łopatkowym zgarniaczem piasku. Sedymentujący osad jest zgarniany do lejów piaskownika, skąd grawitacyjnie podawany jest do separatora - płuczki piasku. Odprowadzana do separatora piasku zawiesina zostaje wyhamowana. W komorze sedymentacyjnej piasek opada na dno i tam cyklicznie jest poddawany płukaniu. Płukanie w znacznym stopniu ogranicza ilość substancji organicznych zgromadzonych w piasku. Ścieki odprowadzane zostają rynną odpływową. Zgromadzony na dnie komory wypłukany piasek transportowany jest za pomocą ślimaka do kontenera ustawionego pod wylotem z separatora.

Po piaskowniku ścieki przepływają do komory rozdziału, gdzie są rozprowadzane do 3 osadników wstępnych o przepływie radialnym. W osadnikach zainstalowane są bezpomostowe, łańcuchowe zgarniacze osadu i kożucha. Komory osadników są hermetycznie przekryte elementami laminatowymi. Powietrze odessane spod kopuł przekryć, trafia do biofiltra.

Następnie ścieki dopływają do komory defosfatacji biologicznej (komora beztlenowa) gdzie łączą się z osadem recyrkulowanym poddanym wcześniej procesowi denitryfikacji. Komora defosfatacji biologicznej została wyposażona w 4 hydrośmigła i jest ona również hermetycznie zamknięta. Odessane powietrze trafia do biofiltra. Kolejno, ścieki płyną grawitacyjnie do pompowni pośredniej, gdzie za pomocą podnośników ślimakowych podawane są do komór nitryfikacji - denitryfikacji.

Pojemność całkowita czynna układu nitryfikująco - denitryfikującego wynosi 24 350 m3, z czego 12 060 m3 stanowi strefa nitryfikacji, a 6 400 m3 - strefa denitryfikacji (pracują tylko trzy zestawy komór). Każda z komór denitryfikacji jest wyposażona w 4 hydrośmigła. W celu realizacji recyrkulacji wewnętrznej (azotowej) zostało zainstalowanych 6 szt. mieszadeł pompujących tak, aby stopień recyrkulacji osiągnął maksymalnie 600%. Do recyrkulacji służą pompy RCP zainstalowane w ścianach dzielących obie strefy.

Ścieki wraz z osadem czynnym napowietrzane są w strefie nitryfikacji i za pomocą dyfuzorów umieszczonych na dnie. Każda z komór nitryfikacji jest wyposażona w 730 dyfuzorów panelowych Supratec znajdujących się na głębokości 5,25 m. Powietrze do dyfuzorów dostarczane jest za pomocą czterech dmuchaw umieszczonych w hali dmuchaw. W komorach nitryfikacji zainstalowane są mierniki tlenu i sondy N-NO3/N-NH4 współpracujące ze sterownikiem dmuchaw oraz mierniki koncentracji osadu.

W przypadku zwiększonego stężenia fosforu nie usuniętego w procesach biologicznych, do końcowej części stref nitryfikacji dozuje się 10% roztworu siarczanu żelazowego o handlowej nazwie PIX w ramach tzw. defosfatacji symultanicznej. Roztwór siarczanu przygotowywany jest za pomocą dwóch pomp.

Mieszanina biologicznie oczyszczonych ścieków z osadem czynnym jest odprowadzana do czterech osadników wtórnych, które pracują naprzemiennie: albo 3 mniejsze o średnicy 24m, albo 1 większy o średnicy 36m. W osadnikach następuje sedymentacja, czyli proces separacji ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Sklarowane ścieki odpływają do dwóch kanałów odpływowych, w których następuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków. Następnie ścieki odprowadzane są kanałem zrzutowym do odbiornika - rzeki Czarna Hańcza.

oczyszczalnia po zakończeniu II etapu

Dane charakterystyczne części ściekowej oczyszczalni

 • przepompownia główna:
  • komora krat: karty GRV o szerokości 85 cm i prześwicie 3 mm (2 szt.), jedna krata awaryjna o prześwicie 2 cm;
  • pompy ściekowe: 5 pomp typu Sewablock K 150-315;
 • piaskownik - dwukomorowy, poziomy (L=24 m) z łopatkowym zgarniaczem osadu
 • separator piasku - wydajność 25 m3/h, dwa wózki do piasku
 • osadniki wstępne - 3 osadniki radialne, (d = 24 m, Fcz = 445 m2, Vcz = 890 m3), wyposażone w bezpomostowe , łańcuchowe zgarniacze osadu i kożucha
 • komora defosfatacji biologicznej - wyposażona w 4 hydrośmigła (Fcz = 880 m2, Vcz = 1 700 m3)
 • przepompownia pośrednia - 3 śrubowe podnośniki LANDY, Q = 1 260 m3/h
 • komory nitryfikacji-denitryfikacji:
  • 3 komory o pojemności całkowitej Vcz = 24 350 m3, pojemności stref nitryfikacji wynosi 12 060 m3, pojemność stref deintryfikacji 6 400 m3
  • ruszt napowietrzający (3 x710 dyfuzorów panelowych), hydrośmigła (3 x 4 szt.);
  • pompy recyrkulacji wewnętrznej (3 x RCP);
  • aparatura pomiarowa: sondy tlenowe, redox, N-NO3/N-NH4, gęstości osadu.
 • osadniki wtórne:
  • 3 osadniki radialne, (d = 24 m, Vcz = 1 000 m3), wyposażone w zgarniacze osadu;
  • 1 osadnik radialny (d = 36 m, Vcz = 3000 m3)
 • hala dmuchaw:
  • 3 dmuchawy typu DA 253, Q = 3 000 - 5 000 m3/h;
  • 1 dmuchawa typu DA-210A
 • 2 zbiorniki roztworu siarczanu żelazowego oraz 2 pompy typu NDB dozujące PIX.