szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 2

Gospodarka osadowa

W budynku przepompowni głównej zainstalowane są dwie kraty typu GRV - 06 w obudowie z polipropylenu. Kraty połączone są ze sobą poprzez zespół płuczącej prasy śrubowej typu RSWP. Zatrzymane na dwóch kratach skratki kierowane są za pomocą prasy do płuczki, gdzie pozbawiane są części organicznych. Po wypłukaniu, skratki zostają sprasowane i zapakowane do plastikowych worków. Zapakowane skratki okresowo wywożone są na wysypisko balastu, znajdujące się na terenie miejskiej kompostowni.

Piasek zatrzymany w piaskowniku przesuwany jest za pomocą zgarniacza do komory zbiorczej. Co dwie godziny spuszczany jest grawitacyjnie do separatora-płuczki piasku. W separatorze następuje odwodnienie oraz wypłukanie części organicznych z piasku, po czym przesypywany jest on na wózki transportowe.

Osady wstępne zatrzymywane są w osadnikach wstępnych, w komorach osadowych umieszczonych pod osadnikami. W komorach tych następuje zagęszczenie osadu do ok. 4% s.m. Z każdego osadnika osad jest pobierany 1-2 razy na dobę i przepompowywany do zamkniętych komór fermentacyjnych.

Osad nadmierny zatrzymywany jest wraz z osadem recyrkulowanym w osadnikach wtórnych. Osady odprowadzane do przepompowni wielofunkcyjnej zostają podzielone na osad recyrkulowany i osad nadmierny. Osad nadmierny przepompowywany jest na zagęszczarkę taśmową gdzie następuje jego zagęszczenie do ok. 45% s.m. Następnie przepompowywany zostaje do ZKF-ów. Osad recyrkulowany zostaje przepompowany do komory wstępnej denitryfikacji osadu (tam następuje denitryfikacja azotanów). Z komory denitryfikacji osad przepływa do komory defosfatacji, łącząc się ze ściekami i wchodząc znowu do ciągu technologicznego oczyszczania ścieków. Komory wstępnej denitryfikacji osadu oraz komora defosfatacji biologicznej są hermetycznie przekryte. Powietrze odsysane spod przekryć, jest oczyszczane w biofiltrze.

W komorach fermentacyjnych jest realizowany proces fermentacji mezofilowej w temperaturze 35° przez okres ok. 25 dni. W tym czasie osady są mieszane za pomocą mieszadeł śmigłowych. Ogrzewanie odbywa się poprzez zewnętrzne wymienniki rurowe typu woda - osad po 2 szt. na każdą komorę. W wyniku fermentacji powstaje biogaz w ilości ok. 2 800 m3/d (ok. 1 000 000 m3 rocznie), który po odsiarczeniu i magazynowaniu w zbiorniku gazu o pojemności 780 m3 jest spalany w dwóch agregatach kogeneracyjnych, a w okresie silnych mrozów także w kotłowni. W przypadku przestoju agregatów lub dużej produkcji biogazu, jego nadwyżka jest spalana w pochodni. Ciepło ze spalania biogazu wykorzystywane jest do ogrzewania komór fermentacyjnych, ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim nadwyżki ciepła wytracane są na chłodni wentylatorowej.

Przefermentowane osady są odprowadzane do grawitacyjnego zagęszczacza (zbiornika odgazowania) o pojemności 330 m3. Zbiornik zagęszczacza przekryty jest hermetycznie elementami laminatowymi. Powietrze ujmowane spod przekrycia jest oczyszczane w biofiltrze. Osad z zagęszczacza jest odwadniany na wirówkach w stacji odwadniania osadów. W stacji zainstalowane są dwie wirówki: jedna o wydajności ok. 12 m3/h, druga o wydajności ok. 25 m3/h.

Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno i pyły dymnicowe w celu higienizacji i podwyższenia stopnia suchej masy w ilości ok. 0,3 kg CaO/kg s.m. Osady są mieszane z wapnem, a następnie transporterem śrubowym są przenoszone na plac składowy znajdujący się na terenie oczyszczalni. Wapno palone jest magazynowane w silosie o pojemności 35 m3. Łącznie w ciągu roku powstaje ok. 10 000 ton odwodnionych osadów o uwodnieniu ok. 80%. Odwodnione i zwapnowane osady są składowane na placu składowym o powierzchni ok. 10 000 m2. Na terenie oczyszczalni znajdują się ponadto, jako pozostałość po starej oczyszczalni, poletka osadowe o łącznej powierzchni przeszło 3 500 m2 oraz zapełniona na głębokości około 3 m osadami laguna o powierzchni w koronie ok. 1 ha.

Osady końcowo są wykorzystywane rolniczo.

Dane charakterystyczne części osadowej oczyszczalni:

 • przepompownia wielofunkcyjna
  • 4 pompy recyrkulacji osadu typu SEWABLOC K200-315,
  • 2 pompy osadu surowego typu RX 80,
  • 4 pompy recyrkulacji osadu w ZKF,
  • 4 wymienniki ciepła, po 2 na każdy ZKF,
  • taśmowy zagęszczacz osadu PETKUS,
 • komory fermentacyjne - 2 szt. (Vcz = 2 x 3 500 m3, D = 18 m, H = 22 m) wyposażone w mieszadła osadu typu NG 550, Q = 2 400m3/h
 • grawitacyjny zagęszczacz osadu (Vcz = 330 m3, D = 12 m) wyposażony w zgarniacz i mieszacz osadu
 • stacja odwadniania osadów
  • wirówka Andritz Q = 12 m3/h,
  • wirówka Andritz Q = 25 m3/h,
  • 2 instalacje przygotowania polielektrolitu,
  • 5 pomp,
  • 2 transportery ślimakowe osadu,
  • mieszalnik osadu z wapnem Q = 5 m3/h,
  • silos na wapno V = 35 m3.
suszarka wirówka suszarnia osadów wirówka osadu odwirowanego i wysuszonego

Zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną

Oczyszczanie biogazu ze związków siarki odbywa się w odsiarczalniku , działającym z wykorzystaniem rudy darniowej służącej jako adsorbent. Zasada działania złoża opiera się na reakcji siarkowodoru z uwodnionymi tlenkami żelaza zawartymi w złożu i tworzeniu w wyniku ciągu reakcji chemicznych siarczku żelaza (FeS). Reakcja adsorpcji chemicznej zachodzi z uwolnieniem ciepła, co powoduje nagrzewanie złoża, szybkość przepływu gazu przez złoże musi, zatem być odpowiednio dobrana, aby nie dopuścić do zbytniego nagrzewania. Ruda umieszczona jest w koszach, przez które przepływa biogaz. Całkowita objętość złoża wynosi 3,8 m3 przy powierzchni filtracji 15 m2.

Biogaz magazynowany jest w dwupowłokowym zbiorniku gazu o pojemności 780 m3. Obydwie powłoki zbiornika są wykonane z materiałów polimerowych. Membranę zewnętrzną stanowi wzmacniane tworzywo z tkaniny poliestrowej i PVC, natomiast membrana wewnętrzna wykonana jest z tworzywa poliestrowego powlekanego PVC i lakierem akrylowym. Na szczycie membrany wewnętrznej znajduje się balast regulacyjny w postaci płyty metalowej umożliwiający sprawną pracę podczas napełniania i opróżniania zbiornika oraz uniemożliwiający niekontrolowane złożenie konstrukcji. Biogaz magazynowany jest w zbiorniku pod cieśnieniem roboczym do 200 mm H2O. Napełnianie i opróżnianie zbiornika zewnętrznego powietrzem (jest on cały czas stojący) w odróżnieniu od wewnętrznego, który się składa przy spadku ilości magazynowanego gazu odbywa się przy użyciu zewnętrznej dmuchawy.

Oczyszczony w odsiarczalnikach i zmagazynowany w zbiorniku biogaz przesłany jest rurociągiem podziemnym do budynku w kotłowni i tam spalany w dwóch agregatach kogeneracyjnych. Zużycie nominalne biogazu wynosi ok. 78 m3/godz. dla każdego agregatu. Silniki gazowe są sprzężone z dwoma agregatami produkcji energii elektrycznej, każdy o mocy elektrycznej 180 kWe.

Podczas pracy, każdy z silników wytwarza ok. 270 kWt energii cieplnej. Produkcja energii dwóch agregatów pokrywa większą część zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni (oczyszczalnia zużywa średnio ok. 400 kWe, z czego energia elektryczna wytwarzana w agregatach stanowi ok. 360 kW). Ciepło odzyskane ze spalin i chłodzenia agregatu (razem 540 kWt) zużywane jest na cele technologiczne głównie do utrzymywania stałej temperatury w komorach fermentacyjnych, a także do ogrzewania pomieszczeń i kotłowni przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ciepło w sezonie zimowym i przejściowym wykorzystane jest w 100%. Natomiast w sezonie letnim, gdy zapotrzebowanie na energię cieplną w oczyszczalni spada do ok. 300 kW, nadmiar ciepła jest oddawany w chłodnicy wentylatorowej.

W przypadku awarii instalacji bądź sporadycznych nadwyżek produkcji, uruchamiana jest pochodnia spalająca biogaz.

W 2009r. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej pozyskiwanej z biogazu z oczyszczalni ścieków.

Charakterystyka osadów ściekowych

Skład i właściwości ustabilizowanych osadów ściekowych - Oczyszczalnia Ścieków w Suwałkach 2016 rok
Lp. Wyszczególnienie jednostka masy Wyniki badań wartości średnie
Data pobrania próbek
12.02.2016 15.04.2016 07.06.2016 09.08.2016 04.10.2016 06.12.2016
OSAD ŚCIEKOWY - PLAC SKŁADOWY
1 Wartość pH x 6,8 >8,9 9,1 >8,5 8,2 10,2 8,62
2 Sucha pozostałość % 20,6 20,2 25,7 22,3 21 22,6 22,07
3 Zawartość wody % 79,4 79,8 74,3 77,7 79 77,4 77,93
4 Strata przy prażeniu suchej masy (zawartość substancji organicznej) % 66 58,8 55,8 59,6 58,4 60 59,77
5 Pozostałość po prażeniu % 34 41,2 44,2 40,4 41,6 40 40,23
6 Zawartość azotu ogólnego % s.m. 4,77 4,15 3,35 3,47 3,72 4,22 3,95
7 Zawartość azotu amonowego % s.m. 1,44 1,07 0,87 1,38 1,35 0,62 1,12
8 Zawartość fosforu ogólnego % s.m. 3,68 5,48 2,77 3,75 3,33 3,68 3,78
9 Zawartość wapnia % s.m. 4,78 12,4 8,13 5,19 6,28 7,20 7,33
10 Zawartość magnezu % s.m. 0,84 1,44 0,55 0,70 0,77 0,67 0,83
11 Obecność specyficznego DNA Salmonella sp. - nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono nie stwierdzono 0
12 Ołów mg/kg s.m. 11,7 11,5 11,4 9,67 6,08 11,4 10,29
13 Kadm mg/kg s.m. <0,25 <0,25 <0,25 2,05 <0,25 0,39 0,57
14 Nikiel mg/kg s.m. 13,8 23,5 13,6 10,9 13,5 15 15,05
15 Chrom mg/kg s.m. 22,9 30,6 17,8 16,7 17,1 20,6 20,95
16 Miedź mg/kg s.m. 124 132 114 157 126 123 129,33
17 Cynk mg/kg s.m. 648 850 758 876 812 813 792,83
18 Rtęć mg/kg s.m. 0,44 0,5 0,75 0,46 0,55 1,02 0,62