szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Geomorfologia

Krajobraz okolic Suwałk o wyraźnej rzeźbie morenowych wysoczyzn, ubogacony licznymi ciekami rzek, strumieni, jeziorowych niecek i rynien jest rezultatem geomorficznej działalności potężnych lądolodów skandynawskich. Niecałe dwa miliony lat temu rozpoczą się okres czawrtorzędu (plejstocen), to on dał wierzchnie, młodoglacjalne odzienie tego regionu.

Teren Pojezierza Suwalskiego nie stanowi zamkniętej jednostki pod względem hydrogeologicznym, jak i hydrograficznym. Wody powierzchniowe i podziemne odpływają w kierunku niżej położonych krain na północy i południu. Profil osadów czwartorzędowych w wyniku cyklicznych procesów sedymentacji, związanych z kolejnymi zlodowaceniami, generalnie składa się z naprzemianległych komleksów przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych.

Nowakowski Cz. (1975) wyróżnił dla terenu Pojezierza Suwalskiego cztery podstawowe poziomy wodonośne:

  1. powierzchniowy,
  2. międzymorenowy górny,
  3. międzymorenowy dolny,
  4. spągowy.

Spągowy poziom wodonośny jest związany z piaskami zalegającymi na opokach dano-paleocenu oraz utworami interstadiału zlodowacenia południowopolskiego.

Międzymorenowy dolny poziom wodonośny związany jest z dwoma warstawami zlodowacenia środkowopolskiego. Znaczna miąższość warstw wskazuje na dużą zasobność w wodę.

Międzymorenowy górny poziom wodonośny związany jest z piaskami i żwirami fluwioglacyjnymi stadiału północnomazowieckiego, piaskami kopanych dolin. Kopalne doliny stanowią jedną z bardziej interesujących i ważnych struktur hydrogeologicznych. Spełniają one, zdaniem Nowakowskiego Cz. (1975), role ogniwa w systemie krążenia wód podziemnych, prowadzącego do połączenia głównych poziomów wodonośnych w obrębie Pojezierza.

Przypowierzchniowy poziom wodonośny związany jest z utworami piaszczysto-żwirowymi zlodowacenia północnopolskiego oraz holoceńskimi osadami rzecznymi i utworami, które powstały w okresie od schyłku plejstocenu do chwili obecnej.

Rodzaj utworu skalnego oraz zagospodarowanie terenu znacząco wpływa na zasilanie wód z infiltracji.