szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 2

Dokumentacja - opis i cel Projektu

logo POIiŚ, PWiK, FS

Zakres przedmiotowy projektu "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja" obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia modernizacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków i renowacji kanalizacji w Suwałkach.

Zadanie 1 - Opracowanie studium wykonalności dla projektu modernizacji gospodarki osadowej i renowacji kanalizacji w PWiK w Suwałkach

Studium wykonalności stanowi dokumentację dla projektu inwestycyjnego przewidzianego do współfinansowania ze środków POIiŚ w latach 2014-2020 i uwzględnia następujące zadania inwestycyjne:

a) Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków,

b) Zwiększenie stopnia odwadniania osadów ściekowych przed procesem suszenia - wykonanie analizy efektywności finansowej i ekonomicznej inwestycji,

c) Rozbudowa budynku administracyjnego - centralnej dyspozytorni,

d) Budowa przepompowni na oczyszczalni ścieków,

e) Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej,

f) Przebudowa odcinka magistrali wodociągowej DN 800mm oraz kanału tłocznego DN 300mm pod rzeką Czarna Hańcza,

g) Renowacja zbiornika wody pitnej na terenie ujęcia wody w Suwałkach,

h) Wymiana i uruchomienie agregatów prądotwórczych z automatyką SZR do zasilania awaryjnego ujęcia wody,

i) Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową.

Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Suwałkach

Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do realizacji na oczyszczalni ścieków w Suwałkach:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku administracyjnego - centralna dyspozytornia.

W związku z wprowadzeniem suszarni osadów do cyklu oczyszczalnia ścieków i sterowania oczyszczalnią, rozbudowany został w sposób znaczący system sterowania i automatyki. Istniejące pomieszczenia dyspozytorni są niewystarczające do obsługi systemów sterowania pracą oczyszczalni. Planuje się wykonanie nadbudowy o powierzchni użytkowej ok. 180 m2 nad częścią parterową budynku wraz z przebudową istniejących pomieszczeń na drugiej kondygnacji. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku administracyjnego zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

b) Wykonanie projektu wykonawczego wymiany mieszadeł w komorach fermentacyjnych i naprawy izolacji chemoodpornej komór.

Istniejące mieszadła pracują od 1995 r., a dokonane oględziny wykazały ich znaczne zużycie, stwierdzono również duże ubytki materiału spowodowane korozją. Skuteczne mieszanie osadu wpływa na efektywność produkcji biogazu, który wykorzystywany będzie następnie w procesie suszenia osadów ściekowych. Obiektem prac są dwie komory fermentacyjne o średnicy 18 m i wysokości 22 m. Modernizacja obejmie m.in. demontaż starych mieszadeł, wykonanie naprawy wewnętrznej izolacji chemoodpornej komór fermentacyjnych, montaż nowych mieszadeł i przebudowa rurociągów i armatury.

c) Wykonanie projektu budowalnego przepompowni odcieków wraz rurociągiem tłocznym.

W związku z okresowymi podtopieniami rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z obiektów oczyszczalni, zachodzi konieczność budowy przepompowni, która będzie utrzymywać niski poziom ścieków w rurociągu. Przepompownia zlokalizowana będzie w pobliżu przepompowni głównej, a ścieki tłoczone będą do kolektora wlotowego do oczyszczalni ścieków. Lokalny układ sterowania przepompowni zostanie podłączony do systemu monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków z jednoczesnym naniesieniem zmian w systemie wizualizacji. Serwer monitoringu znajduje się w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni. Aktualny system SCADA oparty jest na aplikacji WinCC. W ramach wykonanego projektu budowlanego przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Suwałki

a) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz rurociągu tłocznego pod rzeką Czarna Hańcza.

Sieć wodociągowa z rur żeliwnych ∅800mm oraz kanał tłoczny z rur żeliwnych ∅300mm położone są wzdłuż drogi gruntowej łączącej ul. Ogrodową z ul. Reymonta. W miejscu przejścia przez rzekę wymagają przebudowy. Trasa rurociągów przebiega centralnie pod mostem. Cała konstrukcja opiera się na przyczółkach mostku, przez które przechodzą rurociągi. Na tym odcinku wodociąg wykonany jest z rury stalowej ∅800mm, która jest w znacznym stopniu skorodowana. Rurociąg tłoczny wykonany z rury stalowej ∅300mm również wymaga remontu. Zadanie obejmuje wykonanie nowych odcinków rurociągów pod dnem rzeki (obok mostu) i połączenie ich do istniejącej sieci. W ramach opracowanej dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz rurociągu tłocznego pod rzeką Czarna Hańcza zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.

b) Opracowanie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej.

Zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości ok. 600mm w ul. Klonowej (od ul Świerkowej do ul. Akacjowej) wraz z odtworzeniem nawierzchni. Kanalizacja sanitarna w ul. Klonowej wykonana jest z rur kamionkowych ∅ 150-200mm. Studnie przepływowe i połączeniowe wykonane są z kręgów betonowych ∅ 1000-1200mm. Trasa rurociągu przebiega pod nawierzchnią asfaltową (od krawężnika - poprzez środek jezdni - do krawężnika). Rurociąg położony jest na głębokości od 1,6m do ok. 4,2m pod terenem. W ulicy znajduje się gęsta infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, elektryczna i c.o. W ramach opracowanego projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.