szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
druki do pobrania
laboratorium PWiK
nfośigw
fundusze unijne
wyróżnienia
polecane strony
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 9
Osób on-line: 1

Inwestycje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.


Plan inwestycji i remontów na rok 2015

Lp. Tytuł, opis Planowane nakłady Realizacja
środki ogółem środki własne środki zewnętrzne rozpoczęto w trakcie realizacji zakończono
/tys. zł/
Dział I - inwestycje
Część A Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć wodociągowa: 1.1 ul.Grunwaldzka w bok (dobudowa); 1.2 ul. 24 Sierpniaw bok; 1.3 ul. Andersa (przebudowa wodociągu z rur stalowych); 1.4 odcinki sieci wynikające z wydanych warunków i inne wyżej niewymienione. 470.0 470.0 0.0   X  
  Razem: poz. 1 470.0 470.0 0.0      
2. Kanalizacja sanitarna: 2.1 ul. Grunwaldzka w bok (dobudowa); 2.2 odcinki sieci wynikające z wydanych warunków i inne wyżej niewymienione. 250.0 250.0 0.0   X  
  Razem: poz. 2 250.0 250.0 0.0      
3. Kanalizacja deszczowa: 3.1 ul. Wojska Polskiego przed SP nr 4; 3.2 odcinki sieci wynikające z wydanych warunków i inne wyżej niewymienione. 200.0 200.0 0.0   X  
  Razem: poz. 3 200.0 200.0 0.0      
  Razem część A 920.0 920.0 0.0      
Część B. Zakład Wod-Kan.
1. Ogrodzenie przepompowni ul. Szafirowa wraz wykupem gruntu. 20.0 20.0 0.0      
2. Wykonanie wiaty na odpady oraz miejsca czyszczenia samochodów na terenie stacji wodociągowej. 32.0 32.0 0.0      
  Razem część B 52.0 52.0 0.0      
Część C. Oczyszczalnia
1. Zgłoszone do POIiŚ - wybudowanie instalacji do suszenia osadów 1 444.9 216.8 1 228.1   X  
2. Zgłoszone do POIiŚ - termomodernizacja przepompowni wielofunkcyjnej 231.7 34.8 196.9     X
  Razem: zgłoszone do POIiŚ poz. 1-2 1 676.6 251.6 1 425.0      
  Razem część C 1 676.6 251.6 1 425.0      
Część D. Pozostałe
1 Zgłoszone do POIiŚ - koszty obsługi i przygotowania projektu: promocja, inżynier kontraktu z perspektywy 2007-2014 229.3 34.4 194.9   X  
2 Zgłoszone do POIiŚ - zakup kamer inspekcyjnych 300.0 45.0 255.0     X
3 Zgłoszone do POIiŚ - opracowanie projektu budowy zbiornika retencyjnego na wody opadowe w os. Hańcza 50.0 7.5 42.5      
4 Zgłoszone do POIiŚ - projekty budowlane, studium wykonalności - perspektywa 2014-2020 160.3 24.0 136.3      
a Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektu pn. "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach" 19.9 3.0 16.9   X  
b Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku administracyjnego - centralna dyspozytornia 32.0 4.8 27.2     X
c Wykonanie projektu wykonawczego wymiany mieszadeł w komorach fermentacyjnych i naprawy izolacji chemoodpornej komór 30.0 4.5 25.5     X
d Wykonanie projektu budowalnego przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym 16.0 2.4 13.6     X
e Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz rurociągu tłocznego pod rzeką Czarna Hańcza 53.0 8.0 45.1     X
f Opracowanie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej 9.4 1.4 8.0     X
  Razem: zgłoszone do POIiś poz. 1-4 739.6 110.9 628.7      
5. Projekty budowalne, dokumanetacja przyszłościowa 150.0 150.0 0.0   X  
  Razem: zgłoszone przez działy 150.0 150.0 0.0      
  Razem część D 889.6 260.9 628.7      
  Razem zgłoszone do PO IiŚ 2 416.2 362.5 2 053.7      
Część E Zakupy inwestycyjne
1 Zakupy inwestycyjne według załącznika 238.0 238.0 0.0   X  
  Razem część E 238.0 238.0 0.0      
Część F Rezerwa
1 Rezerwa 200.0 200.0 0.0      
  Razem część F 200.0 200.0 0.0      
Część G INWESTYCJE WSPÓLNE z UM
1 Sieć wodociągowa.            
1.1 ul. Zastawie i skrzyżowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich. 70,0 70,0 0,0     X
1.2 ul. Szkolna. 19,2 19,2 0,0      
  Razem poz.1 89.2 89.2 0.0      
2 Sieć kanalizacji sanitarnej.            
2.1 ul. Zastawie i skrzyżowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich. 395,0 395,0 0,0     X
2.2 ul. Szkolna. 28,1 28,1 0,0     X
  Razem poz.2 423.1 423.1 0.0      
3 Sieć kanalizacji deszczowej.            
3.1 ul. Szkolna. 156,2 156,2 0,0     X
  Razem poz.3 156.2 156.2 0.0      
  Razem część G 668.5 668.5 0.0      
  RAZEM część A+B+C+D+E+F+G 4 644,7 2 591,0 2 591,0      
Dział I’ - Inwestycje kontynuacja z 2014r.
Część A’ Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć kanalizacji sanitarnej.            
1.1 ul. Wojska Polskiego 23 100,0 100,0 0,0     X
  Razem część A’ 100,0 100,0 0.0      
Dział G’ - INWESTYCJE WSPÓLNE z UM.
1. Sieć wodociągowa.            
1.1 os. Hańcza cz. II (kwartał ulic: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich) 50,2 50,2 0,0     X
  Razem: poz. 1 50.2 50.2 0.0      
2. Sieć kanalizacji sanitarnej            
2.1 os. Hańcza cz. II (kwartał ulic: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich) 27,9 27,9 0,0     X
  Razem: poz. 2 27.9 27.9 0.0      
3. Sieć kanalizacji deszczowej            
3.1 os. Hańcza cz. II (kwartał ulic: Olsztyńska, Bydgoska, Szczecińska oraz ulica Batalionów Chłopskich) 249,5 249,5 0,0     X
3.2 ul. Młynarskiego 230,2 230,2 0,0   X  
  Razem: poz. 3 479.7 479.7 0.0      
  Razem część G’ 557,8 557,8 0.0      
  Razem część A’ + część G’ 657,8 657,8 0.0      
  RAZEM INWESTYCJE (Dział I + I’) 5 302.5 3 248.8 2 053,7      
  Razem sieć wodociągowa 609.4 609.4 0,0      
  Razem sieć kanalizacji sanitarnej 801,0 801.0 0,0      
  Razem sieć kanalizacji deszczowej 835,9 835,9 0,0      
  Razem sieć wod-kan. + kanalizacja deszczowa 2 246,3 2 246,3 0,0      
  Razem zakupy inwestycyjne 238,0 238,0 0,0      
  Razem inwestycje zgłoszone do POIiŚ 2 416,2 362,5 2 053,7      
  Razem pozostałe inwestycje (w tym rezerwa) 402,0 402,0 0,0      
  Razem inwestycje finansowane tylko ze środków własnych 2 886,3 2 886,3 0,0      
Dział II - Remonty
Część A Zakład Wod-Kan.
1. Rewitalizacja, remont studni 3A i 6 240.0 240.0 0.0 X    
2. Czyszczenie/ remont studni głębinowych 50.0 50.0 0.0      
3. Naprawa kanałów (tylko odcinki pilnie wymagające naprawy) 120.0 120.0 0.0      
  Razem część A poz. 1-3 410.0 410.0 0.0      
Część B Oczyszczalnia Ścieków
1. Remonty urządzeń i sprzętu: pompy na przepompowni głównej i wielofunkcyjnej; remont wirówek, zagęszczacza, rozdrabniarki: agregatów prądotwórczych; dmuchaw; osadnika wtórnego nr 4; remont barierek - droga przy PG 410.0 410.0 0.0   X  
  Razem część B 410.0 410.0 0.0      
Część C. Pozostałe
1. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - remonty zapobiegawcze: wymiana drzwi w magazynie głównym; wymiana ogrodzenia studni; przepompownia Ogrodowa (przeniesienie złącza NN, agregatu prądotwórczego, likwidacja budynku agregatorni); przepompownia Wigierska: uszkodzone ściany i sufity, skorodowane rurociągi, inne drobne roboty. 168.5 168.5 0.0   X  
2. Budynki i obiekty na oczyszczalni ścieków - remonty zapobiegawcze: dachy (kotłownia, PG, wirówkownia); 18.0 18.0 0.0   X  
3. Remont pomieszczeń Laboratorium - demontaż ściany wewnętrznej, wykonanie dodatkowego pomieszczenia (pod schodami) 50.0 50.0 0.0      
  Razem część C poz. 1-3 236.5 236.5 0.0      
Część D
1. Rezerwa 50.0 50.0 0.0      
  Razem część D 50.0 50.0 0.0      
  RAZEM REMONTY A+B+C+D 1 106.5 1 106.5 0.0      
  OGÓŁEM INWESTYCJE + REMONTY 6 409.0 4 355.3 2 053.7      
*Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów

Do pobrania: Plan inwestycji i remontów na rok 2015

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2014 - 2017

Do pobrania: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2014 - 2017 - załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. na lata 2014-2017